Účetnictví / Účetnictví/Archivace účetních dokladů: druhy, lhůty, zákon
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Archivace účetních dokladů: druhy, lhůty, zákon

Archivace účetních dokladů: druhy, lhůty, zákon
Jaroslav Veselka
09. 06. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se16
Archivace účetních dokladů: druhy, lhůty, zákon

Obsah

  V praktickém životě často řešíme otázku, zda již můžeme skartovat ten či onen doklad. Důležité je však si uvědomit, že jednotlivé doklady jsou vystavovány v souladu s konkrétními právními předpisy a pro skartaci je nutné splnit podmínky každého z nich. Pojďme si stručně představit základní pravidla pro archivaci dle zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty v následujícím článku.

  Druhy účetní dokladů dle právních předpisů

  V České republice existuje celá řada dokladů, které jsou vymezeny dle nejrůznějších právních předpisů. Uveďme si pro pořádek jejich přehled. Zdrojem nám bude publikace Ing. Tomáše Líbala „Účetnictví – principy a techniky“:

  Právní předpis Význam právního předpisu
  Zákon o účetnictví Stanovuje účetním jednotkám, tj. subjektům, které vedou účetnictví, prokazovat účetní případy doklady v předepsané formě a náležitostmi.
  Zákon o dani z přidané hodnoty Slouží zejména plátcům daně z přidané hodnoty k prokazování odpočtu daně. Zákon definuje několik různých druhů daňových dokladů (daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, opravný daňový doklad atd.).
  Směrnice Evropské unie upravující daň z přidané hodnoty Při dodání zboží nebo poskytnutí služby v rámci Evropské unie mají povinnost plátci daně z přidané hodnoty vystavovat za tato plnění doklady, jak je předepisuje evropská směrnice.
  Občanský zákoník Neupravuje obecně náležitosti dokladů, ale obsahuje úpravu předepisující podnikatelům náležitosti obchodních listin, tj. například faktur.
  Zákon o spotřebních daních Předepisuje zejména výrobcům či dovozcům komodit podléhajícím spotřební dani (například pohonné hmoty, alkohol, tabákové výrobky apod.) povinnost vyhotovovat daňové doklady.
  Živnostenský zákon

  Zákon o ochraně spotřebitele

  Podle uvedených předpisů je vystavován doklad zákazníkovi (spotřebiteli). Oba předpisy mají obdobné požadavky na náležitosti dokladů.
  Ekologické daně Závazné jsou zejména pro plátce ekologických daní, kteří dodávají komoditu podléhající ekologické dani (plyn, elektrická energie, pevná paliva) konečnému spotřebiteli.
  Zákon o evidenci tržeb Ukládá subjektům elektronické evidence tržeb vystavovat a zákazníkům předávat tzv. účtenku, tj. doklad s náležitostmi a podmínkami stanovenými zákonem.
  Jiné Například vyhláška Ministerstva dopravy České republiky stanoví náležitosti dokladu o výši jízdného jako výstup z taxametru vozidel taxi.

  Zdroj: Líbal, T. ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY. 5. aktual. vyd. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s., 2019. 424 s.

  Lhůty pro archivaci účetních záznamů dle zákonu o účetnictví

  Z hlediska českých účetních předpisů jsou důležitá ustanovení § 31 a § 32 zákona o účetnictví, který stanovuje lhůty pro archivaci jednotlivých účetních záznamů:

  • účetní závěrka a výroční zpráva se archivuje po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
  • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy se archivují po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
  • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, se archivují po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

  Pokud použijí účetní jednotky účetní záznamy i pro jiný účel, a to zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj, nebo pro účely sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění anebo pro účely ochrany autorských práv, postupují po uplynutí dob úschovy uvedených v zákoně o účetnictví tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené účely.

  Neopomeňme delší doby archivace účetních dokladů, které se týkají finančního leasingu, jakož i účetních dokladů prokazující nabývací titul a výši vstupní ceny dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku.

  Archivace dokladů dle zákonu o daních z příjmů

  Z hlediska zákona o daních z příjmů je poplatník povinen uschovávat doklady za všechna zdaňovací období, pro která neuplynula lhůta pro stanovení daně. Lhůtu pro stanovení daně řeší § 148 zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád).

  Lhůta pro stanovení daně činí dle daňového řádu 3 roky a počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

  Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k:

  • podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,
  • oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
  • zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,
  • oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, nebo
  • oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.

  Pokud byla před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.

  Lhůta pro stanovení daně neběží po dobu:

  • řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem,
  • řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně,
  • trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní,
  • od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav,
  • od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení, nebo
  • ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě daní v dané věci.

  Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku.

  Archivace dokladů dle zákonu o dani z přidané hodnoty

  Z pohledu daně z přidané hodnoty upravuje uchovávání daňových dokladů § 35 (obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů) a § 35a (elektronické uchovávání daňových dokladů) zákona o dani z přidané hodnoty.

  Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

  Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen uchovávat daňové doklady v České republice. To neplatí, pokud je uchovává způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup.

  Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, je povinen předem oznámit správci daně místo uchovávání daňových dokladů v případě, že toto místo není v České republice.

  Archivační lhůta z hlediska důchodové pojištění

  Z hlediska důchodového pojištění je nutné respektovat archivační lhůtu po dobu 30 kalendářních let následujících po roce, kterého se týkají. Jedná se o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Jednotlivé doklady a jejich archivační lhůta je upravena konkrétními právními předpisy, které se na příslušný doklad vztahují. Vždy je tedy nutné vyhodnotit vazbu konkrétního dokladu na veškeré související právní předpisy a metodou sjednocení, tj. „nejdelší lhůta ze všech“ stanovit dobu, po kterou je nezbytné daný doklad archivovat. Teprve poté je možné přistoupit ke skartaci dokladu. Skartace musí být provedena takovým způsobem, aby nebylo možné provést rekonstrukci dat a rovněž nebylo možné rozpoznat obsah skartovaných dokladů. Za účelem odborně provedené skartace je možné se obrátit na specializované podnikatelské subjekty.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví