Změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty od 1. 10. 2019

Solitea Česká republika | 09. 10. 2019

Přestože již na téma změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty způsobené novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. dubna 2019 bylo napsáno velké množství článků, s nástupem října se začaly k danému tématu množit dotazy od daňových subjektů. Pojďme si tedy shrnout, o co se jedná.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1. dubna 2019, obsahovala ustanovení, podle kterého bylo zavedeno půlroční přechodné období, kdy bylo možno počítat a zaokrouhlovat daň z přidané hodnoty (dále také „DPH“ nebo „daň“) jak „postaru“ tak „ponovu“. Od 1. října 2019 musí být již aplikována výhradně nová právní úprava.

I. Způsob výpočtu DPH

Při výpočtu daně z přidané hodnoty tzv. „ze spodu“ nedochází k žádné změně – DPH se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně.

Ke změně dochází při výpočtu „shora“. Změna spočívá v tom, že byly zrušeny tzv. koeficienty, které byly ze své podstaty různé pro jednotlivé sazby DPH a byly zaokrouhleny na čtyři desetinná místa.

Nově se daň z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, vypočte u jednotlivých sazeb následovně:

  • základní sazba 21 %, DPH = úplata – (úplata / 1,21)
  • první snížená sazba 15 %,DPH = úplata – (úplata / 1,15)
  • druhá snížená sazba 10 %, DPH = úplata – (úplata / 1,10)

Je tedy zřejmé, že došlo ke sjednocení způsobu výpočtu DPH, ať se DPH počítá z částky bez daně či včetně daně. Tuto změnu lze pouze přivítat.

Příklad – původní právní úprava (výpočet DPH s pomocí koeficientu)

Cena za zdanitelné plnění činí 121 000 Kč včetně 21 % DPH. Výpočet DPH:

121 000 x 0,1736 = 21 005,60 Kč

Výsledná částka se liší o 5,60 Kč oproti situaci, kdy by byla cena stanovena ve výši 100 000 Kč bez DPH (daň by činila 21 000 Kč).

Příklad – současná právní úprava

Cena za zdanitelné plnění činí 121 000 Kč včetně 21 % DPH. Výpočet DPH:

121 000 – (121 000 / 1,21) = 121 000 – 100 000 = 21 000 Kč

Výsledná částka je stejná, jako za situace, kdy by byla cena stanovena ve výši 100 000 Kč bez DPH, žádný rozdíl zde tedy nevzniká.

II. Změny v zaokrouhlování

1. Zaokrouhlování DPH

Podle staré právní úpravy se mohla vypočtená daň zaokrouhlit na celé koruny. Nově již toto ustanovení v zákoně o dani z přidané hodnoty nenajdeme, z čehož lze dovodit, že vypočtená daň se již nezaokrouhluje.

2. Zaokrouhlování celkové ceny na daňovém dokladu

a) Daňový doklad – platba v hotovosti

Pro platbu v hotovosti má zákon o dani z přidané hodnoty speciální úpravu týkající se základu daně. Podle této úpravy základ daně nezahrnuje částku vzniklou zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti za zdanitelné plnění na celou korunu!

b) Daňový doklad – jiný než v hotovosti

Pro ostatní daňové doklady žádná speciální úprava není, takže plátce, který vystavuje daňový doklad, má v podstatě dvě možnosti:

  • pokud bude zaokrouhlovat celkovou částku, tak toto zaokrouhlení je součástí základu daně nebo
  • nebude zaokrouhlovat celkovou částku daňového dokladu.

Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně spotřebitele zmiňuje zaokrouhlení celkové částky pouze u plateb v hotovosti, lze doporučit, aby u daňových dokladů, které budou hrazeny jinak než hotovostně (kartou, bezhotovostně), nebyly celkové částky zaokrouhlovány.

Příklad – zaokrouhlení bezhotovostní faktury

Původní právní úprava
Cena bez DPH 2 080,- Kč
DPH 21 % 436,80 Kč
Zaokrouhlení 0,20 Kč
Cena celkem 2 517,- Kč

Nová právní úprava
Cena bez DPH 2 080,17 Kč
DPH 21 % 436,83 Kč
Cena celkem 2 517,- Kč

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

20. 10. 2019
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21. 10. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 10. 2019
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img