Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Kdo jsou spolupracující osoby z pohledu daně z příjmů a jak vám pomohou s daňovou optimalizací

Kdo jsou spolupracující osoby z pohledu daně z příjmů a jak vám pomohou s daňovou optimalizací

Kdo jsou spolupracující osoby z pohledu daně z příjmů a jak vám pomohou s daňovou optimalizací
Kdo jsou spolupracující osoby z pohledu daně z příjmů a jak vám pomohou s daňovou optimalizací

Kdo je osoba spolupracující? A co je rodinný podnik? O této možnosti, jak optimalizovat své daňové povinnosti rozdělením svých příjmů a výdajů na osobu spolupracující, už asi každý živnostník slyšel. Tento institut má však své pevné zásady a je vhodné vědět, kdy a za jakých podmínek je možné své příjmy a výdaje na tyto osoby převádět a co to pro samotné osoby spolupracující znamená. Přečtěte si tedy, jakou výhodou může být, máme-li osobu spolupracující, ale také na co si dát při rozdělování příjmů a výdajů na osobu spolupracující pozor.

Obsah

  Kdo může být osobou spolupracující

  Spolupracující osoby jsou vymezeny § 13 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Tyto osoby jsou rozděleny do kategorií a na správném zařazení závisí také maximální procento příjmů a výdajů, které může na takovou osobu být převedeno. Osobou spolupracující se v první kategorii rozumí manžel (manželka), za nějž se považuje také partner podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství.

  Další skupinou je spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Společně hospodařící domácností se podle § 21e odst. 4) ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Každý člověk přitom může být členem vždy pouze jedné takové domácnosti. U této kategorie není podmínkou příbuzenství, může do ní spadat také druh (družka).

  Třetí kategorií je člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.

  Na koho příjmy a výdaje rozdělovat nelze

  V § 13 odst. 4) ZDP jsou přesně vymezeny osoby, na něž nelze příjmy a výdaje poplatníka rozdělovat. Těmito osobami jsou děti, které nemají dokončenou povinnou školní docházku. Podle § 36 odst. 1) školského zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.

  Dále dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě. V tomto případě je možný souběh uplatnění daňového zvýhodnění i rozdělení příjmů a výdajů v jednom zdaňovacím období. Zde je však nutné zohlednit částky, které je u osob náležejících do druhé skupiny, což děti žijící ve společné domácnosti jsou, možné převádět. V těchto případech lze převést maximální zisk ve výši 180 000 Kč za celoroční spolupráci, což je 15 000 Kč za každý započatý měsíc. Tento souběh by se mohl nabízet například v případě, že nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě trvá jen do určité doby a po zbytek roku bude dítě osobou spolupracující.

  Příklad:

  blank

  Dále nelze rozdělovat příjmy a výdaje na manžela (manželku), na kterého je uplatňována sleva na manžela (manželku).

  Dalším, od koho a na nějž nelze příjmy a výdaje rozdělovat, je poplatník, který zemřel. Tato podmínka vypadá poněkud morbidně, ovšem z pohledu § 239a odst. 1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se na zůstavitele pro účely daní hledí, jako by žil, a to až do skončení řízení o pozůstalosti. V těchto specifických případech je tedy třeba zvýšené pozornosti při vyřizovaní daňových záležitostí při úmrtí poplatníka.

  Poslední osobou z této kategorie je poplatník, jehož daň je rovna paušální dani.

  Rodinný závod

  Zvláštní kategorií osoby spolupracující jsou členové rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Rodinný závod je vymezen v § 700 až 707 občanského zákoníku. Za rodinný závod se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Rodinný závod není charakterizován předmětem podnikání, ale osobami, které se trvale podílejí na jeho provozování. Rodinný závod vznikne automaticky, pokud v něm členové rodiny pracují, nemusí se nijak zakládat. Rodinný závod není právnickou osobou.

  Rodinný závod nemůže vzniknout, pokud manžel (manželka) ovdoví a druhý z manželů by chtěl provozovat rodinný závod. Důvodem je fakt, že manželství zaniká smrtí jednoho z manželů, a proto ovdovělý partner již není považován „za jednoho z manželů“ ve smyslu § 700 občanského zákoníku.

  O rodinný závod se také nejedná, pokud by se na jeho provozu podíleli pouze příbuzní, například sourozenci, aniž by v rámci rodinného závodu byl zapojen i jeden nebo oba manželé. Stejně tak nemůže vzniknout rodinný závod mezi druhem a družkou.

  Příjmy, které lze na osobu spolupracující převádět

  Druhy příjmů, které lze na osobu spolupracující převádět, mají také svá omezení. Zjednodušeně lze říci, že na osobu spolupracující lze rozdělovat pouze příjmy dle § 7 odst. 1) písm. a) až c) ZDP, kterými jsou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnostenského podnikání a příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba oprávnění (např. příjmy daňových poradců, auditorů, lékařů aj.). Dále lze rozdělit příjmy dle § 7 odst. 2) ZDP, tj. příjmy z užití vlastnických práv, autorských práv, příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a příjmy z výkonu nezávislého podnikání.

  Na spolupracující však nelze rozdělovat příjmy dle § 7 odst. 1) písm. d) ZDP, podíly na zisku společníků v.o.s. a komplementářů komanditní společnosti, dále příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, příjmy z nájmu dle § 9 ZDP, ostatní příjmy dle § 10 ZDP a příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP.

  Výše podílů osob spolupracujících

  V návaznosti na ustanovení § 13 odst. 2) ZDP musí být výše podílu osoby spolupracující na příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 180 000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč.

  V případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a výše zisku byla za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč, resp. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč.

  Vzhledem k těmto ustanovením zákona o dani z příjmů je třeba zvážit i případnou kombinaci rozdělování na více osob spolupracujících, vzhledem k tomu, že každý má svou vlastní základní odečitatelnou položku.

  Na spolupracující osobu lze rozdělit i daňovou ztrátu.

  Veřejnoprávní pojištění spolupracujících osob

  Pro účely zdravotního a sociálního pojištění se spolupracující osoby považují za osoby samostatně výdělečně činné. Spolupracující osoba má oznamovací povinnost o zahájení činnosti vůči své okresní správě sociálního pojištění i zdravotní pojišťovně. Dále pak musí spolupracující osoba stejně jako OSVČ podávat přehledy o příjmech a výdajích. Z těchto přehledů osobám spolupracujícím, stejně tak jako by byli sami podnikateli, mohou vznikat doplatky na pojištění, případně i povinnost hradit zálohy. S ohledem na tyto povinnosti je potřeba při daňové optimalizaci s využitím institutu spolupracující osoby myslet i na tuto skutečnost.

  Vhodnost využití reálné spolupráce

  Případů, kdy je jak pro osobu podnikatele, tak pro samotnou osobu spolupracující vhodné využít tohoto institutu, je více. Vždy je nutno zvážit všechny okolnosti a mohou nastat i různé kombinace v rámci spolupráce více osob. Obecně lze však doporučit využít spolupráci v následujících případech:

  • spolupracující osoba nemá žádné vlastní zdanitelné příjmy, a proto nemůže uplatnit slevy na dani, zejména základní slevu na poplatníka a odpočty od základu daně, např. dary, odpočty na soukromé životní a doplňkové penzijní připojištění, odpočet úroků z úvěru atd.
  • spolupracující osoba má vlastní zdanitelný základ, ale vypočtený základ daně jí neumožňuje uplatnit v plné výši slevy na dani a odpočty od základu daně
  • OSVČ je v daňové ztrátě a převedení podílu daňové ztráty na spolupracující osobu, která má vyšší základ daně, sníží daňové zatížení této spolupracující osoby
  • podnikatel by s ohledem na dosažený základ daně danil 23% sazbou, dle §16 odst. 1 písm. b) ZDP
  • zákoník práce neumožňuje zaměstnávání manžela druhým manželem, a proto je institut spolupráce osob mezi manželi vhodným řešením při společném podnikání manželů.

  Důležité je upozornit, že v případě, kdy poplatník uplatňuje výdaje paušálem, nelze kalkulovat se snižováním výdajových stropů, dle § 7 odst. 7) ZDP. Podíl na příjmech a výdajích se na spolupracující osoby převádí až po zjištění celkové výše příjmů a výdajů, a to vždy ve stejném poměru a s ohledem na maximální možná procenta a částky převedeného rozdílu mezi příjmy a výdaji.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklady:

  Tab. 1 – poplatník daní sám

  Příjmy Výdaje – 80 % Základ daně 2021
  2 000 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 400 000,00 Kč
  Daň 15 % 60 000,00 Kč
  Základní sleva 27 840,00 Kč
  Sleva na manželku 24 840,00 Kč
  Daňová povinnost 7 320,00 Kč

  Tab. 2 – poplatník má os. spol.  pouze manželku, ztrácí tím možnost uplatnit na ni slevu, přesto dochází k celkové daňové úspoře

  Spolupracující osoba pouze manželka – převod 50 %

   Poplatník  Os.spol.
  Základ daně 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
  Daň 15 % 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
  Základní sleva 27 840,00 Kč 27 840,00 Kč
  Daňová povinnost 2 160,00 Kč 2 160,00 Kč
  Daňová povinnost – celkem 4 320,00 Kč
  Daňová úspora Kč  3 000,00 Kč

  Tab. 3 – poplatník uplatní slevu na manželku bez příjmů, jako os. spol.  má dospělé dítě, na něž již nelze uplatnit slevu na dítě a které buď žije s poplatníkem ve společné domácnosti, anebo se podílí na podnikání v rámci rodinného závodu

  Spolupracující osoba dcera – převod 30  %

   Poplatník  Os.spol.
  Základ daně 280 000,00 Kč 120 000,00 Kč
  Daň 15 % 42 000,00 Kč 18 000,00 Kč
  Základní sleva 27 840,00 Kč 27 840,00 Kč
  Sleva na manželku 24 840,00 Kč
  Daňová povinnost –   Kč –   Kč
  Daňová úspora Kč  7 320,00 Kč

  Pozn.: daňové slevy uvedené v příkladech jsou platné pro období roku 2021

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  blank Ano
  blank Ne
  blank

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce

  Komunita samostatných účetních

  Přidejte se zdarma

  Přidejte se
  do největší komunity samostatných účetních

  blankVýhody
  blank