Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z přidané hodnoty/Infoservis: Zálohy u stavebních prací z pohledu DPH

Infoservis: Zálohy u stavebních prací z pohledu DPH

Infoservis: Zálohy u stavebních prací z pohledu DPH

Od počátku letošního roku, kdy nabyla účinnosti nová právní úprava u stavebních a montážních prací na dani z přidané hodnoty, se daňové subjekty – plátci – potýkají s její aplikací v každodenní praxi. Zálohy jsou jednou z oblastí, kde nezřídka vznikají potíže a nejasnosti.

[toc depth=“1″]

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Pro správné určení režimu na dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u záloh, které se vztahují ke stavebním a montážním pracím, je v první řadě nutné rozlišit, zda se jedná o standardní režim či jde o zvláštní režim – režim přenesení daňové povinnosti (dále jen „RPDP“). Standardním režimem rozumíme situaci, kdy DPH přiznává a odvádí plátce, který zdanitelné plnění uskutečňuje na rozdíl od RPDP, kdy je tato povinnost na plátci, který dané plnění přijímá.

Zákon o DPH nepoužívá pojem záloha, pracuje se slovním spojením platba přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění. Pro zjednodušení však budeme používat pojem záloha.

Zálohy ve standardním režimu

Z praxe je patrné, že u záloh nevznikají větší problémy. Odpověď na otázku, zda vzniká plátci povinnost odvést DPH ze zálohy, je ukryta ve skutečnosti, zda plátce vede účetnictví či nikoliv.

Pokud plátce vede účetnictví, vzniká mu povinnost odvést DPH ze zálohy.

V situaci, kdy plátce nevede účetnictví – vede daňovou evidenci nebo uplatňuje výdaje paušálem – má subjekt na výběr: z přijaté zálohy obecně nemá povinnost odvést DPH, ale zákon o DPH připouští, aby daň přiznal. Z pochopitelných důvodů jednoznačně převažuje alternativa „nezdaňovat“ zálohu DPH.

Zálohy v režimu přenesené daňové povinnosti

Jestliže plátce zjistí, že jsou splněny podmínky pro užití zvláštního režimu, musí tomuto režimu svoji činnost podřídit. Nelze se rozhodnout, zda jeho činnost podlehne standardnímu či zvláštnímu režimu, není možnost volby!

Zopakujme, že podmínky pro uplatnění RPDP jsou dvě:

  • stavební práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
  • stavební práce jsou poskytnuty jinému plátci.

Pokud plátce svoji službu zařadil do RPDP, což někdy nemusí být vůbec jednoduché, a přijal k této službě zálohu, nevzniká mu povinnost ani vystavovat daňový doklad a přijatou zálohu taktéž neuvádí do daňové evidence pro daňové účely resp. do výpisu z této evidence. Jak povinnost vystavit daňový doklad, tak povinnost uvést plnění do evidence pro daňové účely se toliko váží na uskutečněná zdanitelná plnění.

 

Více informací

Přenesená daňová povinnost:

Zálohy:

Diskuze

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank