Daně / Daň z příjmů právnických osob/Infoservis: Zálohy na výplatu podílu na zisku
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Zálohy na výplatu podílu na zisku

Seyfor, a. s.
26. 05. 2014
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se7

Nový rok přinesl společníkům obchodních korporací jednu významnou změnu – možnost výplaty zálohy na podíl na zisku.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Do konce roku 2013 nebylo možné, aby si podílníci obchodních korporací – společníci či akcionáři – vypláceli zálohu na podíl na zisku (dále jen „ZPZ“). Zcela nepochybně bude tato změna podílníky obchodních korporací vnímána pozitivně. Nicméně jako každá mince má dvě strany, tak také výplata ZPZ má kromě pozitivního přínosu pro společníky také svá legislativní úskalí.

I. Podmínky pro vyplacení ZPZ

Základní právní rámec zkoumané problematiky najdeme v zákoně o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Z textu ZOK můžeme dovodit, že pravidla pro výplatu ZPZ jsou následující:

  • obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů (ani zálohy na ně), pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu,
  • ZPZ lze vyplatit pouze na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku,
  • ZPZ nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu,
  • k výplatě ZPZ nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.

Maximální částku k vyplacení ZPZ lze vyjádřit následně:

  • +/- výsledek hospodaření běžného účetního období
  • + nerozdělený zisk minulých let
  • + ostatní disponibilní fondy tvořené ze zisku
  • – neuhrazená ztráta minulých let
  • – povinné příděly do fondů
  • +/- jiný výsledek hospodaření minulých let

Je potřeba zdůraznit, že výše uvedené podmínky se týkají pouze výplaty ZPZ, nikoliv výplaty samotného podílu na zisku. Pro výplatu podílu na zisku platí obecná zásada, že vyplacením podílu na zisku si nesmí obchodní korporace přivodit úpadek.

Při stanovení výše ZPZ je praktické brát v úvahu také očekávaný vývoj hospodaření obchodní korporace do konce účetního období, protože v případě, že by ZPZ převýšila konečný podíl na zisku, museli by podílníci vyplacenou ZPZ vracet! Obzvláště je tedy v této souvislosti důležité brát v úvahu např. sezonní periodicitu hospodaření obchodní korporace.

II. Účetní hledisko

Mezitímní závěrka

Jak bylo uvedeno výše, statutární orgán rozhoduje o výplatě ZPZ na základě mezitímní účetní závěrky. Mezitímní účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka sestavená k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. V případě sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví. Ostatní postupy jsou však obdobné jako při sestavování řádné účetní závěrky – musí být tedy např. zaúčtované odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení nákladů a výnosů, odhad daně z příjmů právnických osob.

Účtování a výkaznictví

Pro účely výplaty ZPZ byly změněny od letošního roku také podzákonné předpisy – vyhláška a účetní standardy. Pokud dojde k rozhodnutí o výplatě ZPZ účtuje se na vrub účtu skupiny 43 se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 36. Naopak ve prospěch účtu účtové skupiny 43 se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 36 se účtuje při rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.

V rozvaze je výplata ZPZ zachycena v pasivech – konkrétně ve vlastním kapitálu. Původní položka A.V. byla nahrazena dvěma novými:

A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období,
A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku.

Příklad účtování

Z mezitímní účetní závěrky byl zjištěn k 30. 4. 2014 zisk ve výši + 500 tis. Kč. Valná hromada rozhodla v květnu 2014 o výplatě zálohy na podíl na zisku ve výši + 200 tis. Kč. Vyplaceno v květnu 2014.

Z řádné účetní závěrky byl k 31. 12. 2014 zjištěn zisk + 600 tis. Kč, valná hromada rozhodla v březnu 2015 o výplatě celého podílu na zisku. V březnu 2015 byl podíl vyplacen. Případná srážková daň není uvažována.

Rozhodnutí valné hromady o výplatě zálohy 200 432/364
Výplata zálohy na podíl na zisku 200 364/221
Rozhodnutí VH o výplatě celého zisku 600 431/364
Snížení závazku vůči společníkům o vyplacenou zálohu 200 364/432
Výplata doplatku podílu na zisku 400 364/221

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních