Jak účtovat/Jak účtovat jako fyzická osoba v podvojném účetnictví?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat jako fyzická osoba v podvojném účetnictví?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
01. 07. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se0
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Dle českých účetních předpisů mohou být účetní jednotkou v soustavě podvojného účetnictví také fyzické osoby. Ve vyjmenovaných případech povinně, případně na základě dobrovolného rozhodnutí. Jakým způsobem se určují fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví? Jak se projevuje účtování fyzické osoby v soustavě podvojného účetnictví v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS).

  Vedení podvojného účetnictví fyzických osob

  Dle ZoÚ jsou účetními jednotkami:

  1. právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o podnikatelské nebo neziskové subjekty. V případě podnikatelských právnických osob se definice účetní jednotky vztahuje na všechny obchodní korporace, tj. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva. Z nepodnikatelských subjektů se jedná zejména o politické strany a politická hnutí, spolky, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, společenství vlastníků jednotek,
  2. zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou, nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních předpisů,
  3. organizační složky státu jako například ministerstva a jiné správní úřady státu, soudy,
  4. fyzické osoby, které splňují podmínky dle ZoÚ.

  V případě fyzických osob (bod č. 4) jsou účetní jednotkou:

  1. Fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku.

  Do obchodního rejstříku se zapisují fyzické osoby, které jsou podnikateli a na území České republiky mají bydliště nebo podnikají a požádají o zápis, nebo jim povinnost zápisu stanoví zákon.

  2. Fyzické osoby podnikají a překročí obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku ve výši Kč 25.000.000,–.

  Obratem se v tomto případě rozumí pojem vymezený zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Do obratu se pro potřeby ZoÚ zahrnují i plnění osvobozená od daně z přidané hodnoty. Účetní jednotkou se stává fyzická osoba od prvního dne následujícího kalendářního roku, kdy překročila stanovený obrat.

  3. Fyzické osoby, které se dobrovolně rozhodnou vést podvojné účetnictví.

  4. Fyzické osoby, které podnikají a jsou sdružené ve společnosti s jinou účetní jednotkou.

  Fyzická osoba – podnikatel, která je sdružená ve společnosti s jinou účetní jednotkou, se podle ZoÚ stává účetní jednotkou. Společník sdružený ve společnosti se dělí o výsledek hospodaření společnosti, a kdyby v rámci společnosti nastala kombinace, kdy někteří společníci vedou účetnictví a někteří daňovou evidenci, bylo by rozdělování nákladů a výnosů, respektive výdajů a příjmů nepřehledné, v praxi obtížně realizovatelné a nepříliš průkazné.

  5. Fyzická osoba vede podvojné účetnictví na základě zvláštního právního předpisu.

  ZoÚ dává prostor i jiným zákonům, respektive právním předpisům stanovit povinnost vedení účetnictví. V minulosti byla tato povinnost například stanovena fyzickým osobám – soukromým lékařům, nebo provozovatelům elektráren. Úpravou příslušných předpisů byla tato povinnost následně zrušena.

  Získejte praktické tipy, jak účtovat

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Ve vazbě na výše uvedené se tedy za účetní jednotku nepovažují:

  1. společnost (v minulosti označovaná za sdružení), obvykle fyzických osob. Společnost není způsobilá k žádným právním úkonům a jiným povinnostem a není také účetní jednotkou. Účetními jednotkami mohou být jednotlivé fyzické osoby, popřípadě právnické osoby, které se sdružily,
  2. fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  3. fyzické osoby, které uplatňují své výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nikoliv v jejich skutečné výši, ale procentní výší výdajů z příjmů. Tyto fyzické osoby pro potřeby zjištění základu daně z příjmů evidují pouze své příjmy, od kterých stanoveným procentem odčítají výdaje,
  4. fyzické osoby, které jsou poplatníky v paušálním režimu a uplatňují paušální daň dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  5. fyzické osoby, které mají příjmy z nájmu, respektive pachtu, nejsou účetní jednotkou, neboť příjmy z nájmu se nepovažují za příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

  Základní aspekty podvojného účetnictví, které vede fyzická osoba

  Základní rozdíl při vedení podvojného účetnictví fyzickou osobou představuje používání účtu 491 – Účet individuálního podnikatele, namísto účtů vlastního kapitálu známých z podvojného účetnictví právnických osob. Účet 491 je tedy účet pasivní, přírůstky na tomto účtu, jakožto zdroji krytí, se účtují na stranu „Dal“ (ve prospěch) a snížení na stranu „Má dáti“ (na vrub).

  Pokud podnikatel, fyzická osoba, vkládá peněžní prostředky nebo majetkové složky ze soukromého majetku do obchodního majetku, účtuje na vrub (MD) příslušných majetkových účtů a ve prospěch (D) účtu 491 – Účet individuálního podnikatele. Naopak, pokud podnikatel, fyzická osoba, převádí peněžní prostředky nebo majetkové složky z obchodního majetku do soukromého majetku, účtuje ve prospěch (D) příslušných majetkových účtů a na vrub (MD) účtu 491 – Účet individuálního podnikatele.

  Účetní doklady jsou různé dle charakteru účetního případu. Při otevírání účetních knih účtujeme výsledek hospodaření předchozího účetního období na účet 701 – Počáteční účet rozvažný (na stranu „Má dáti“ ztrátu a na stranu „Dal“ zisk). Dalším účetním zápisem zúčtujeme výsledek hospodaření s účtem 491 – Účet individuálního podnikatele tak, aby se účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení po tomto zápisu vyrovnal.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Praktický příklad účtování podvojného účetnictví jako fyzická osoba

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Interní doklad

  Zisk předchozího účetního období při otevírání účetních knih

  Kč 130.000,–

  701

  431

  Vnitřní účetní doklad

  Vyúčtování zisku předchozího účetního období

  Kč 130.000,–

  431

  491

  Výpis z běžného účtu

  Vklad podnikatele na běžný účet

  Kč 40.000,–

  221

  491

  Vnitřní účetní doklad

  Účetní zůstatková cena vyřazovaného automobilu z obchodního majetku

  Kč 230.000,–

  491

  082

  Vnitřní účetní doklad

  Vyřazení automobilu z obchodního majetku

  Kč 600.000,–

  082

  022

  Výdajový pokladní doklad

  Výběr hotovosti pro osobní spotřebu

  Kč 80.000,–

  491

  211

  Závěr

  Dle ZoÚ existují vymezené situace, kdy fyzická osoba podnikatel vede podvojné účetnictví. Jedná se zejména o fyzické osoby 1) zapsané v obchodním rejstříku, 2) podnikající a překročí obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok, který je vymezen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve výši Kč 25.000.000,–, 3) vedoucí podvojné účetnictví dobrovolně, 4) podnikající ve společnosti s jinou účetní jednotkou, 5) vedoucí podvojné účetnictví dle zvláštního právního předpisu. Aspekty účtování u fyzické osoby se liší zejména v nahrazení jednotlivých účtů vlastního kapitálu účtem 491 – Účet individuálního podnikatele.  


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.