Jak účtovat/Účet 491 – Jak účtovat individuálního podnikatele v praxi?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Účet 491 – Jak účtovat individuálního podnikatele v praxi?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
15. 11. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se3
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Účtování tzv. individuálního podnikatele spočívá ve vedení podvojného účetnictví podnikatelského subjektu, který je fyzickou osobu. Nejedná se tedy o právnickou osobu, nýbrž o osobu samostatně výdělečně činnou, která na základě splnění zákonných podmínek nebo dobrovolného rozhodnutí vede podvojné účetnictví. Které nejčastější operace se v této souvislosti vyskytují a jak se účtují? V tomto článku si jednotlivá pravidla představíme.

  Povinnosti OSVČ při vedení podvojného účetnictvím

  Osoby samostatně výdělečně činné si často neuvědomují, že i když jsou „pouze“ fyzickými osobami, i na ně se vztahuje právo nebo povinnost vedení účetnictví pro jejich podnikatelskou činnost. Účetními jednotkami, tj. podnikatelskými fyzickými osobami vedoucími účetnictví (podvojné), jsou dle § 1 zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) zejména:

  • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
  • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty), včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25.000.000,- Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
  • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
  • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti vede účetnictví,
  • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

  Je nutné si uvědomit, že pokud osoba samostatně výdělečně činná započne s vedením účetnictví – ať dobrovolně nebo povinně, může ukončit jeho vedení (s výjimkou ukončení činnosti) nejdříve po uplynutí 5 po sobě následujících účetních období, ve kterých vedla účetnictví.

  Pokud podnikatel fyzická osoba vede účetnictví, je povinna respektovat české účetní předpisy, zejména zákon o účetnictví, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a České účetní standardy.

  Z hlediska daně z příjmů fyzických osob je v případě přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci nebo naopak zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) definován postup tohoto přechodu (v Příloze č. 2 zákona o daních z příjmů se jedná o postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci, v Příloze č. 3 zákona o daních z příjmů je uveden postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví).

  Pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob vedoucích účetnictví se vychází z účetního výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů.

  Je však umožněno, aby i fyzická osoba vedoucí účetnictví mohla pro účely daně z příjmů fyzických osob uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů. Pro účely daně z příjmů v takovém případě fyzická osoba vychází z evidence příjmů dle § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů, tj. včetně přijatých záloh (nikoliv pohledávek).

  Zásady účtování individuálního podnikatele

  Pokud osoba samostatně výdělečně činná vkládá jednotlivé majetkové složky do svého obchodního majetku nebo naopak tyto majetkové složky z obchodního majetku vyřazuje, používá pro účetní zachycení účet z účtové skupiny 49 – Individuální podnikatel, v praxi nejčastěji účet 491 – Účet individuálního podnikatele.

  Jedná se o účet rozvahový pasivní (zdroj krytí), proto se přírůstky obchodního majetku z titulu vkladu fyzické osoby zachytí ve prospěch (D) účtu 491 – Účet individuálního podnikatele. Vyřazení majetkových složek z obchodního majetku se účtuje na vrub (MD) účtu 491 – Účet individuálního podnikatele.

  V této souvislosti je však nutné respektovat aspekty z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, které jsou spojeny s těmito vklady do obchodního majetku a vyřazením z obchodního majetku.

  Praktický příklad účtování na účtu 491

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Čistý účetní zisk za předcházející účetní období

  Kč 10.000,–

  701

  431

  Vnitřní účetní doklad

  Převod čistého účetního zisku na účet individuálního podnikatele

  Kč 10.000,–

  431

  491

  Příjmový pokladní doklad

  Vklad hotovosti do obchodního majetku

  Kč 12.000,–

  211

  491

  Výpis z bankovního účtu

  Vklad peněžních prostředků bezhotovostně do obchodního majetku

  Kč 22.000,–

  221

  491

  Vnitřní účetní doklad

  Vklad zásob materiálu do obchodního majetku

  Kč 11.000,–

  111

  491

  Výdajový pokladní doklad

  Výběr hotovosti pro osobní potřebu podnikatele

  Kč 20.000,–

  491

  211

  Vklad hotovosti do obchodního majetku provedeme v pokladních dokladech novým příjmem. Předkontací dokladu zvolíme správné zaúčtování 211 / 491. 
  Vklad hotovosti do obchodního majetku provedeme v pokladních dokladech novým příjmem. Předkontací dokladu zvolíme správné zaúčtování 211 / 491.

  Video – Účet 491 – Jak účtovat individuálního podnikatele v praxi?

  Závěr

  Fyzická osoba, osoba samostatně výdělečně činná, která na základě dobrovolného rozhodnutí nebo ze zákonné povinnosti vede podvojné účetnictví, používá při účtování vkladů do obchodního majetku a vyřazení majetkových složek z obchodního majetku účet účtové skupiny 49 – Individuální podnikatel, zpravidla syntetický účet 491 – Účet individuálního podnikatele. Jedná se o účet rozvahový pasivní. Vklady do obchodního majetku se proto účtují ve prospěch (D) účtu 491, výběry a vyřazení z obchodního majetku na vrub (MD) účtu 491.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.