• Domů » Daně » Roční zúčtování daně, aneb, co musí zaměstnanci přinést do účtárny?

Roční zúčtování daně, aneb, co musí zaměstnanci přinést do účtárny?

Monika Doleželová | 29. 01. 2021

Je pro zaměstnance výhodné požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za předchozí kalendářní rok? Do kdy tak musí učinit? Jaké dokumenty musí předložit mzdové účetní?

Obsah

  1. Legislativní rámec

  Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o dani z příjmů (dále jen ZDP).

  2. Roční zúčtování daně za rok 2020

  V případě, že zaměstnanec nemá ze zákona povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nebo tak nechce učinit dobrovolně, může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně (dále jen RZD) za předchozí kalendářní rok.

  2.1. Lhůty pro zaměstnance

  Zaměstnanec splní podmínky pro provedení RZD pokud:

  • ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně a
  • učinil u všech těchto plátců prohlášení k dani.

  O provedení RZD požádá zaměstnanec svého posledního zaměstnavatele (posledního v roce 2020). Učiní tak prostřednictvím formuláře „Žádost o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období“. Za rok 2020 tak provede nejpozději do 15. 2. 2021.

  Zároveň je zaměstnanec povinen ve stejném termínu předložit tomuto zaměstnavateli všechny doklady za uplynulé zdaňovací období od všech předchozích plátců daně o zúčtované nebo vyplacené mzdě, sražených zálohách na daň z těchto příjmů, poskytnuté měsíční slevě na dani a vyplacených měsíčních daňových bonusech. Pokud poplatník (zaměstnanec) tyto doklady nepředloží plátci včas, plátce daně (zaměstnavatel) roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede.

  2.2. Lhůty pro zaměstnavatele

  V případě, že zaměstnavatel obdrží včas všechny potřebné dokumenty, provede RZD:

  1. nejpozději do 31. března následujícího roku,
  2. přeplatek nad 50 Kč vyplatí zaměstnanci nejpozději do 30. dubna následujícího roku.

  2.3. Výhody ročního zúčtování pro zaměstnance

  1. zaměstnanec má právo (ne povinnost) o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění požádat,
  2. odpovědnost za správné vypořádání daňové povinnosti je pouze na zaměstnavateli,
  3. zaměstnanec jen předloží předepsané doklady a potvrzení, dále již není nijak zatěžován,
  4. daň se vypočte u zaměstnance z celoročního základu daně,
  5. provádí se jen ve prospěch poplatníka,
  6. případně se zaměstnanci doplatí daňový bonus,
  7. případný nedoplatek vzniklý z ročního zúčtování se nevybírá,
  8. zaměstnanec, jehož úhrnný příjem nedosáhne šestinásobku minimální mzdy (tj. částky 87.600 Kč za rok 2020), neztrácí nárok na již vyplacené měsíční daňové bonusy,
  9. je možné provést roční zúčtování u poplatníka, u kterého celkové příjmy nepřesáhly hranici pro solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP (za rok 2020 částku 1 672 080 Kč),
  10. je poslední možnost napravit některá opomenutí (např. pokud v průběhu roku zaměstnanec včas neprokázal zaměstnavateli některé rozhodné skutečnosti pro uplatnění slev na dani nebo daňového zvýhodnění). 

  3. Slevy na dani pro poplatníky DPFO

  Pokud budete nárokovat daňové slevy podle ZDP, musíte přinést do účtárny níže uvedená potvrzení.

  3.1. Typy jednotlivých slev na dani – tabulka

  Slevy na dani, které lze zohlednit průběžně měsíčně v průběhu zdaňovacího období:

   

  Měsíčně

  Za zdaňovací období

  Základní sleva na poplatníka za rok 2020
  * rok 2021

  2 070 Kč
  *2 320 Kč

  24 840 Kč
  *27 840 Kč

  Na studenta (vlastní studium) - max. do 28 let

  335 Kč

  4 020 Kč

  Na invaliditu I. a II. stupeň

  210 Kč

  2 520 Kč

  Na invaliditu III. stupeň

  420 Kč

  5 040 Kč

  Na invaliditu ZTP/P

  1 345 Kč

  16 140 Kč

  Slevy na dani, které lze zohlednit pouze v RZD:

   

  Měsíčně

  Za zdaňovací období

  Na manžela/ku, na registrovaného partnera/ku

  nelze

  24 840 Kč

  Na manžela/ku a registrovaného partnera/ku ZTP/P

  nelze

  49 680 Kč

  Za umístění každého dítěte (školkovné)

  nelze

  rok 2020 max. 14 600 Kč

  3.2. Průkazy k prokazování slev na dani – tabulka

  Základní sleva na poplatníka

  podepsané prohlášení + náhled občanského průkazu či pasu

  Na studenta

  potvrzením školy pro příslušný rok, semestr, či jinak stanovené období studia + u studia na zahraniční VŠ rozhodnutím MŠMT

  Na manžela/ku (registrovaného partnera/ku)

  RZD + doporučeno je i čestné prohlášení manželky, že její příjmy nepřesáhly za rok stanovený limit 68 000 Kč

  *PSD

  - na manžela/ku ZTP/P (registrovaného partnera/ku)

  dtto + průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu (od data přiznání)

  *PSD

  Na invaliditu I. II. a III. stupně

  výměrem o přiznání důchodu + potvrzením o výplatě důchodu + potvrzení FÚ při zániku nároku na invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na starobní důchod

  - na invaliditu ZTP/P

  dtto + průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu (od data přiznání)

  Za umístění každého dítěte

  potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte (potvrzení musí obsahovat jméno dítěte, celkovou částku výdajů, datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku)

  *PSD

  *PSD

  podmínka společně hospodařící domácnosti

  4. Daňové zvýhodnění pro poplatníky DPFO

  4.1. Daňové zvýhodnění – tabulka

   

  Měsíčně

  Za zdaňovací období

  Daňové zvýhodnění na dítě - max. do 26 let
  * od roku 2021 limit pro daňový bonus zrušen

  daňový bonus max. 60 300 Kč
  * bez limitu

  - daňové zvýhodnění 1. dítě

  1 267 Kč

  15 204 Kč

  - daňové zvýhodnění 2. dítě

  1 617 Kč

  19 404 Kč

  - daňové zvýhodnění 3. a další dítě

  2 017 Kč

  24 204 Kč

  - daňové zvýhodnění 1. dítě ZTP/P

  2 534 Kč

  30 408 Kč

  - daňové zvýhodnění 2. dítě ZTP/P

  3 234 Kč

  38 808 Kč

  - daňové zvýhodnění 3. a další dítě ZTP/P

  4 034 Kč

  48 408 Kč

  4.2. Průkazy k prokazování daňového zvýhodnění – tabulka

  Daňové zvýhodnění na dítě

  úředním dokladem prokazující totožnost dítěte + potvrzení, že v rámci jedné domácnosti neuplatňuje daňové zvýhodnění jiná osoba (potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, popř. čestné prohlášení druhého z rodičů)

  *PSD

  - dítě do 18. let

  neprokazuje studium

  *PSD

  - zletilé dítě

  + potvrzením školy pro příslušný rok, semestr, či jinak stanovené období studia + při studiu na zahraniční škole rozhodnutí MŠMT

  *PSD

  - zletilé nemocné dítě

  + potvrzením FÚ, že pro nemoc, úraz či dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav není schopno vykonávat výdělečnou činnost

  *PSD

  - dítě ZTP/P

  + průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu

  *PSD

  - zletilé dítě s důchodem pro invaliditu 3.stupně

  již nelze uplatňovat daňové zvýhodnění!

  - vnuk, vnučka

  + rodný list rodiče dítěte, který je dítětem poplatníka

  *PSD

  *PSD

  podmínka společně hospodařící domácnosti

  5. Nezdanitelné části daně pro poplatníky DPFO

  Pokud budete v rámci RZD uplatňovat nezdanitelné části v souladu s §15 ZDP, musíte přinést do účtárny níže uvedená potvrzení nejpozději do 15. 2. 2021.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  5.1. Typy jednotlivých nezdanitelných částí základu daně – tabulka

  Nezdanitelné části základu daně pouze v RZD.

   

  v prokázané výši, maximálně

  Dary (min. 2% nebo alespoň 1 000 Kč) 15% ZD

  15% ZD

  - jeden odběr krve

  3 000 Kč

  - jeden odběr orgánu

  20 000 Kč

  - jeden odběr krevních destiček

  20 000 Kč

  Úroky z úvěru na bydlení

  300 000 Kč za společně hospodařící domácnost

  Příspěvky na penzijní připojištění

  24 000 Kč

  Pojistné na životní pojištění

  24 000 Kč

  Členské příspěvky

  1,5% zdaňovaných příjmů, maximálně 3 000 Kč

  Úhrada za zkoušky

  10 000 Kč

  Úhrada za zkoušky zdravotně postižených

  13 000 Kč

  Úhrada za zkoušky ZTP

  15 000 Kč

  5.2. Průkazy k prokazovaní nezdanitelných částí základu daně – tabulka

  Dary (bezúplatná plnění)

  potvrzení o poskytnutém daru a o jeho účelu + doporučuje se kopie dokladu o jeho zaplacení

  - odběr krve, orgánu, krevních destiček

  potvrzení o darování krve nebo orgánu – potvrzení vydaná transfúzní stanicí (lze doložit souhrnně na jednom potvrzení)

  Úroky z úvěru na bydlení

  potvrzení banky o částce úroků zaplacených za kalendářní rok + kopie smlouvy o úvěru + prohlášení ostatních členů domácnosti

  - v případě koupě domu či bytového domu (včetně rozestavěné stavby), bytu

  + list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí)

  - v případě výstavby

  + stavební povolení, nebo doklad o ohlášení stavby + po dokončení stavby list vlastnictví

  - v případě koupě pozemku

  + list vlastnictví + maximálně po uplynutí 4 let od uzavření úvěrové smlouvy nutno zahájit výstavbu - doložit stavební povolení, nebo ohlášení stavby

  - v případě údržby a změny stavby

  + list vlastnictví, nebo nájemní smlouva, nebo dokladem o trvalém pobytu

  - v případě splacení členského vkladu

  + potvrzením právnické osoby, že je jejím členem nebo společníkem právnické osoby

  - v případě vypořádání SJM a spoludědiců

  + list vlastnictví, nebo potvrzením právnické osoby, že je jejím členem nebo společníkem právnické osoby

  Příspěvky na penzijní připojištění

  potvrzení o výši daňově uznatelné části příspěvku z celkově uhrazených příspěvků na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření + kopie smlouvy

  Pojistné na životní pojištění

  potvrzení o zaplacených příspěvcích na životní pojištění + kopie smlouvy

  Členské příspěvky

  potvrzení odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků odborové organizace

  Úhrada za zkoušky

  potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání

  - zkoušky zdravotně postižených v I. a II. stupni

  + potvrzení nebo rozhodnutí OSSZ, nebo úřadu práce

  - zkoušky zdravotně postižených ve III. stupni

  + potvrzení OSSZ

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi