Podnikání / Rozvoj podnikání/Finanční účetnictví: co zahrnuje a jak využít účetní program
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Finanční účetnictví: co zahrnuje a jak využít účetní program

Finanční účetnictví: co zahrnuje a jak využít účetní program
Seyfor, a. s.
13. 03. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se1
Finanční účetnictví: co zahrnuje a jak využít účetní program

Obsah

  Každá firma by měla vést finanční a manažerské účetnictví. Díky prvnímu splní povinnosti vůči úřadům a díky druhému snadněji učiní důležitá rozhodnutí o chodu firmy. V tomto článku se zaměříme na finanční účetnictví, jeho účetní výkazy a jak ho usnadňuje účetní program.

  Co je finanční účetnictví a jak se liší od manažerského?

  Cílem finančního účetnictví je dát ucelený pohled na všechny finanční operace a události ve firmě. Finanční účetnictví tak mimo jiné slouží jako podklad pro manažerské účetnictví, které tato data dále analyzuje, interpretuje a umožňuje dělat klíčová rozhodnutí o chodu podniku.

  Finanční účetnictví má oproti manažerskému standardizovanou formu. Výstupem z finančního účetnictví jsou finanční výkazy v rámci účetní závěrky, kterou povinně zveřejňují všechny firmy, které vedou účetnictví.

  Takže zatímco manažerské účetnictví slouží vedení firmy, finanční účetnictví je určené vnějším subjektům, jako je finanční úřad, akcionáři nebo banky. Finanční účetnictví legislativně zastřešuje zejména zákon o účetnictví.

  Co zahrnuje finanční účetnictví

  Výstupem finančního účetnictví je účetní závěrka, kterou každý rok firmy povinně sestavují a zveřejňují –⁠⁠⁠ je běžnou součástí vedení a zpracování účetnictví. Po sestavení schválí účetní závěrku valná hromada, a to do 6 měsíců od posledního dne účetního období na schůzi (jediná povinná schůze za rok). Do 30 dnů od schválení pak střední a velké účetní jednotky závěrku zašlou na příslušný rejstříkový soud, který ji zveřejní.

  Účetní závěrka se vždy skládá z:

  • rozvahy,
  • výkazu zisku a ztrát,
  • příloh účetní závěrky.

  Některé účetní jednotky musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V takovém případě obsahuje účetní závěrka ještě:

  • přehled o peněžních tocích
  • a přehled o změnách vlastního kapitálu.

  Přesná pravidla účetní závěrky závisí také na tom, zda jste podle zákona mikro, střední, nebo velká účetní jednotka. Rozdíly a kritéria popisujeme v tomto článku.

  Rozvaha

  Rozvaha slouží jako přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí (tedy aktivech a pasivech). Aktiva se v rozvaze dělí na dlouhodobý a oběžný majetek a pasiva na vlastní kapitál a cizí zdroje. Rozvaha zachycuje stav aktiv a pasiv v takzvaný rozvahový den, kterým je typicky poslední den účetního období a den uzavření účetních knih.

  Rozvaha má ustálenou formu dle účetních standardů. Účetní tedy rozvahu vyplňují buď podle stažených vzorů nebo podle schématu v účetním programu. Poznávacím znakem správně sestavené rozvahy takzvaná bilanční rovnice, podle které se součet aktiv rovná součtu pasiv.

  Tip: Přečtěte si podrobnosti o sestavování rozvahy v článku od účetního experta.

  Výkaz zisků a ztrát

  Výkaz zisků a ztrát neboli výsledovka ukazuje, jakého výsledku firma za uplynulé období dosáhla – zejména zda byla v zisku, nebo ve ztrátě. Výsledovka má stejně jako rozvaha předepsanou strukturu a podrobně zachycuje výnosy a náklady.

  Výnosy a náklady se ve výsledovce dělí do tří kategorií:

  • provozní činnost – spojené s hlavní činností firmy jako například prodeje zboží a služeb, mzdy nebo nákup materiálu,
  • finanční činnost – například úroky a investice,
  • mimořádná činnost – neočekávané položky jako náhrady nečekaných škod.

  Tip: Přečtěte si podrobný článek o sestavování výkazu zisků a ztrát.

  Podnikejte bez omylů - získejte tipy z našeho blogu

  Přihlaste se k e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Přílohy účetní závěrky

  Přílohy jsou povinnou součástí účetní závěrky a obsahují informace, které jsou klíčové pro správné pochopení rozvahy a výsledovky – například činnost účetní jednotky nebo použité účetní metody.

  Všechny účetní jednotky uvádí v přílohách:

  • obchodní firmu nebo jméno nebo název,
  • sídlo, případně bydliště,
  • identifikační číslo, pokud ho má účetní jednotka přiděleno, a informace o zápisu do veřejného rejstříku,
  • právní formu účetní jednotky, případně informace o tom, že je účetní jednotka v likvidaci,
  • předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
  • rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
  • okamžik sestavení účetní závěrky, který nastává podpisem účetní závěrky ze strany statutárního orgánu nebo jiné osoby definované v § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (tento podpis patří také mezi základní náležitosti),
  • informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a případných odchylkách od těchto metod,
  • informace o oceňování reálnou hodnotou,
  • výši pohledávek a závazků, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let,
  • celkovou výši pohledávek a závazků, které jsou kryty věcnými zárukami (s uvedením povahy a formy těchto záruk),
  • výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a správních orgánů (s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek) a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám,
  • výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,
  • celkovou výši pohledávek a závazků, podmíněných závazků a poskytnutých věcných záruk, které nejsou vykázány v rozvaze,
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

  Zbytek povinných údajů se liší podle velikosti účetní jednotky. Kompletní seznam najdete zde.

  Role účetního programu ve finančním účetnictví

  Moderní účetní programy vám tvorbu účetní závěrky výrazně usnadní. Na základě dokladů a informací, které jste v systému za uplynulý rok evidovali, vám účetní program většinu účetních výkazů předpřipraví. Připravené výkazy si jen projdete, zkontrolujete a případně některé údaje upravíte.

  Například v účetním programu Money S3 najdete předpřipravené tiskové sestavy pro:

  • hlavní knihu,
  • obratovou předvahu,
  • rozvahy za období,
  • výsledovky,
  • cash flow
  • a další.

  Kromě toho vám funkce pro tvorbu účetních sestav v Money S3 připraví i grafické sestavy, ve kterých uvidíte obraty a tržby dle jednotlivých odběratelů, středisek, činností nebo zakázek.

  Ukázka grafické sestavy v programu Money S3.
  Ukázka grafické sestavy v programu Money S3.
  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Vyzkoušejte si tyto i další funkce ve zkušební verzi Money S3 Start. V té najdete všechny funkce a můžete v ní pracovat zdarma, dokud nepřekročíte některý z limitů, například 500 dokladů. Poté se rozhodnete, zda pokračovat na placenou verzi, nebo nikoliv.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.