Podnikání / Zpravodajství/Covid-19: Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Covid-19: Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem

Covid-19: Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem
Zdeněk Zralý
17. 03. 2020
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se4
Covid-19: Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem

Již minulý týden hovořila ministryně financí v médiích o chystaném zmírnění sankcí, které by podnikatele potkaly za normální situace, pokud by pozdě podali přiznání či pozdě uhradili daň. Zmírnění sankcí je vyvoláno nouzovým stavem z důvodu šíření viru SARS-CoV-2.

Dne 16. března 2020 byly týden očekávané informace veřejnosti sděleny ve Finančním zpravodaji 4/2020 a to formou rozhodnutí ministryně financí č.j. MF-7108/2020/3901-2 a Pokynem č. GFŘ – D – 44, č.j. 18787/20/7700-10123. Jaké úlevy tyto dokumenty daňovým poplatníkům přináší?

Informace jsou aktuální k 18. březnu 2020.

I. Rozhodnutí ministryně financí

1. Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování k dani z příjmů za 2019

Pokuta bude prominuta za podmínky, že daňové přiznání nebo vyúčtování (vyjma vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh) za zdaňovací období 2019 bude podáno nejpozději 1. července 2020.

2. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání na dani z příjmů za rok 2019

Nutnou podmínkou prominutí je to, aby byla dlužná daň uhrazena správci daně nejpozději dne 1. července 2020.

Prominutí se netýká nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem.

3. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání na dani z příjmů za rok 2019

Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že tento bod se nevztahuje na daň z příjmů za rok 2019, týká se ostatních daní! Podmínky pro prominutí sankcí u daně z příjmů za 2019 jsou komentovány v předešlých bodech.

Podmínkou pro prominutí pokuty je podání individuální žádosti o prominutí úroku z prodlení a jejímu alespoň částečnému vyhovění z důvodu šíření koronaviru anebo alespoň částečnému vyhovění individuální žádosti daňového subjektu o posečkání úhrady nebo rozložení její úhrady ve splátkách, a to opět v souvislosti s koronavirem.

Pouze připomínám, že výše pokuty může činit až 5 % stanovené daně, daňového odpočtu či daňové ztráty. Maximálně však může činit 300 000 Kč.

4. Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. a)

Jedná se o pokutu ve výši 1 000 Kč, kdy plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ve lhůtě, ale podá je sám bez výzvy správce daně. Podmínkou je, aby povinnosti uhradit tuto pokutu vznikla v období od 1. března 2020 do 31. července 2020.

5. Prominutí správních poplatků

Dochází k prominutí správních poplatků, vážících se k předešlým bodům. Žádost musí být podána v období ode dne účinnosti rozhodnutí tzn. od 16. března 2020 do dne 31. července 2020.
Ze zdůvodnění rozhodnutí si dovoluji odcitovat:

„Důvodem prominutí je zvýšení tolerance nejméně závažných pochybení ze strany daňových subjektů za situace, kdy okolnosti související se šířením viru SARS-CoV-2 snižují jejich akceschopnost při plnění povinností. Tolerance nicméně bude platná pro všechny plátce daně a s ohledem na administrativní dopady nebude požadováno prokázání toho, že zpoždění bylo zapříčiněno šířením viru SARS-CoV-2.

II. Pokyn č. GFŘ-D-44 (dále jen „Pokyn“)

Pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy při rozhodování o prominutí:

  • úroku z prodlení,
  • úroku z posečkané částky a
  • pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč.

V Pokynu je odkazováno na dřívější pokyny a to Pokyn č. GFŘ-D-21 týkající se úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a na Pokyn č. GFŘ-D-29 zabývající se pokutami za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč. V těchto dřívějších pokynech jsou uvedena určitá kritéria pro správce daně, podle kterých je rozhodováno o tom, zda je naplněn „ospravedlnitelný důvod“ pro prodlení a pokutu. Pokyn č. GFŘ-D-44 konstatuje, že takovým ospravedlnitelným důvodem současný nouzový stav vyvolaný koronavirem jednoznačně je!

Prokazování důvodu – cituji:
„Daňový subjekt je oprávněn prokázat naplnění některého důvodu jakýmikoli prostředky. V případě prokazování vztahu k mimořádným opatřením lze uvažovat např. o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu).
V případě prokazování ospravedlnitelného důvodu prodlení souvisejícího s úroky lze dále
uvažovat např. o seznamu stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše
obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky
související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.“

O prominutí příslušenství či pokuty se musí podat žádost, na kterou neexistuje speciální formulář. Z žádosti musí být zřejmé:

  • kdo podání činí,
  • čeho se týká a
  • co navrhuje.

Tento pokyn se vztahuje na případy, kdy vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následné podání souvisejícího kontrolního hlášení nastalo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení musí být podána nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu a podání této žádosti má odkladný účinek pro vykonatelnost souvisejícího platebního výměru na pokutu.

V závěru pokynu je uvedeno, že prominout úrok z prodlení a z posečkané částky lze až poté, co je uhrazená vlastní daň a žádat o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení lze žádat až poté, co je samotné kontrolní hlášení podáno!

Bohužel ani v Rozhodnutí a taktéž ani v Pokynu není zmínka o prominutí zálohy na daň z příjmů, jejíž výše a periodicita byla stanovena z daňové povinnosti za zdaňovací období 2018, která je splatná 15. června 2020.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma
Zavřít reklamu
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.