Od tvůrců úspěšného účetního programu

Podnikání / Zpravodajství/Covid-19: Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem

Covid-19: Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem

Covid-19: Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem
Covid-19: Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem

Již minulý týden hovořila ministryně financí v médiích o chystaném zmírnění sankcí, které by podnikatele potkaly za normální situace, pokud by pozdě podali přiznání či pozdě uhradili daň. Zmírnění sankcí je vyvoláno nouzovým stavem z důvodu šíření viru SARS-CoV-2.

Dne 16. března 2020 byly týden očekávané informace veřejnosti sděleny ve Finančním zpravodaji 4/2020 a to formou rozhodnutí ministryně financí č.j. MF-7108/2020/3901-2 a Pokynem č. GFŘ – D – 44, č.j. 18787/20/7700-10123. Jaké úlevy tyto dokumenty daňovým poplatníkům přináší?

Informace jsou aktuální k 18. březnu 2020.

I. Rozhodnutí ministryně financí

1. Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování k dani z příjmů za 2019

Pokuta bude prominuta za podmínky, že daňové přiznání nebo vyúčtování (vyjma vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh) za zdaňovací období 2019 bude podáno nejpozději 1. července 2020.

2. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání na dani z příjmů za rok 2019

Nutnou podmínkou prominutí je to, aby byla dlužná daň uhrazena správci daně nejpozději dne 1. července 2020.

Prominutí se netýká nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem.

3. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání na dani z příjmů za rok 2019

Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že tento bod se nevztahuje na daň z příjmů za rok 2019, týká se ostatních daní! Podmínky pro prominutí sankcí u daně z příjmů za 2019 jsou komentovány v předešlých bodech.

Podmínkou pro prominutí pokuty je podání individuální žádosti o prominutí úroku z prodlení a jejímu alespoň částečnému vyhovění z důvodu šíření koronaviru anebo alespoň částečnému vyhovění individuální žádosti daňového subjektu o posečkání úhrady nebo rozložení její úhrady ve splátkách, a to opět v souvislosti s koronavirem.

Pouze připomínám, že výše pokuty může činit až 5 % stanovené daně, daňového odpočtu či daňové ztráty. Maximálně však může činit 300 000 Kč.

4. Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. a)

Jedná se o pokutu ve výši 1 000 Kč, kdy plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ve lhůtě, ale podá je sám bez výzvy správce daně. Podmínkou je, aby povinnosti uhradit tuto pokutu vznikla v období od 1. března 2020 do 31. července 2020.

5. Prominutí správních poplatků

Dochází k prominutí správních poplatků, vážících se k předešlým bodům. Žádost musí být podána v období ode dne účinnosti rozhodnutí tzn. od 16. března 2020 do dne 31. července 2020.
Ze zdůvodnění rozhodnutí si dovoluji odcitovat:

„Důvodem prominutí je zvýšení tolerance nejméně závažných pochybení ze strany daňových subjektů za situace, kdy okolnosti související se šířením viru SARS-CoV-2 snižují jejich akceschopnost při plnění povinností. Tolerance nicméně bude platná pro všechny plátce daně a s ohledem na administrativní dopady nebude požadováno prokázání toho, že zpoždění bylo zapříčiněno šířením viru SARS-CoV-2.

II. Pokyn č. GFŘ-D-44 (dále jen „Pokyn“)

Pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy při rozhodování o prominutí:

  • úroku z prodlení,
  • úroku z posečkané částky a
  • pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč.

V Pokynu je odkazováno na dřívější pokyny a to Pokyn č. GFŘ-D-21 týkající se úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a na Pokyn č. GFŘ-D-29 zabývající se pokutami za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč. V těchto dřívějších pokynech jsou uvedena určitá kritéria pro správce daně, podle kterých je rozhodováno o tom, zda je naplněn „ospravedlnitelný důvod“ pro prodlení a pokutu. Pokyn č. GFŘ-D-44 konstatuje, že takovým ospravedlnitelným důvodem současný nouzový stav vyvolaný koronavirem jednoznačně je!

Prokazování důvodu – cituji:
„Daňový subjekt je oprávněn prokázat naplnění některého důvodu jakýmikoli prostředky. V případě prokazování vztahu k mimořádným opatřením lze uvažovat např. o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu).
V případě prokazování ospravedlnitelného důvodu prodlení souvisejícího s úroky lze dále
uvažovat např. o seznamu stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše
obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky
související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.“

O prominutí příslušenství či pokuty se musí podat žádost, na kterou neexistuje speciální formulář. Z žádosti musí být zřejmé:

  • kdo podání činí,
  • čeho se týká a
  • co navrhuje.

Tento pokyn se vztahuje na případy, kdy vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následné podání souvisejícího kontrolního hlášení nastalo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení musí být podána nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu a podání této žádosti má odkladný účinek pro vykonatelnost souvisejícího platebního výměru na pokutu.

V závěru pokynu je uvedeno, že prominout úrok z prodlení a z posečkané částky lze až poté, co je uhrazená vlastní daň a žádat o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení lze žádat až poté, co je samotné kontrolní hlášení podáno!

Bohužel ani v Rozhodnutí a taktéž ani v Pokynu není zmínka o prominutí zálohy na daň z příjmů, jejíž výše a periodicita byla stanovena z daňové povinnosti za zdaňovací období 2018, která je splatná 15. června 2020.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank