Účetnictví / Účetnictví/Návod: jak vést účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Návod: jak vést účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek

Návod: jak vést účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek
Seyfor, a. s.
03. 01. 2024
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se23
Návod: jak vést účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek

Obsah

  Firmy nejsou jedinými subjekty, které vedou účetnictví. Tato povinnost se týká i SVJ.
  Kterými předpisy se účetnictví SVJ řídí, jaké jsou odlišnosti a jakou účetní osnovu SVJ použije? Na detaily se podíváme v tomto článku.

  SVJ je zkratka pro společenství vlastníků jednotek. To je právnická osoba, jejíž hlavní činností je zajišťování správy cizího majetku. Nejčastěji se s ní setkáte v bytových domech – každému vlastníkovi patří jeho byt a určitý podíl na společných prostorách. Vlastníci se povinně sdružují v SVJ, které zajišťuje péči o dům.

  SVJ bývá mikro, nebo malou účetní jednotkou. Vždy závisí na velikosti konkrétního SVJ – přečtěte si více o rozřazení do účetních kategorií.

  SVJ je mikro účetní jednotkou, pokud:

  • celková hodnota jeho aktiv nepřesahuje 9 milionů Kč,
  • roční úhrn čistého obratu nepřesahuje 18 milionů Kč,
  • počet zaměstnanců SVJ nepřesahuje 10.
  SVJ vedou povinně účetnictví.
  SVJ vedou povinně účetnictví.

  Jaké účetnicví musí vést SVJ?

  Daňová evidence, nebo účetnictví? SVJ si nevybírá, má povinnost vést (podvojné) účetnictví – jeho vedení zajišťuje statutární orgán. Tím je výbor SVJ nebo předseda.

  SVJ může mít interní či externí vedení účetnictví, tj. zpracovává ho zaměstnanec SVJ, nebo najatý účetní specialista.

  Pokud je SVJ mikro účetní jednotkou, může vést účetnictví ve zkráceném rozsahu. To znamená, že nemusí účtovat některé rezervy a opravné položky, při oceňování majetku nemusí používat reálné hodnoty nebo nemusí účtovat v knihách s analytickými a podrozvahovými účty.

  Odborníci ale vedení účetnictví ve zkráceném rozsahu nedoporučují. Je méně přehledné a členové SVJ z něj například nemusí dobře vyčíst, za co přesně se utratily peníze.

  Účetní předpisy a zákony pro SVJ

  Účetnictví SVJ upravují následující předpisy:

  SVJ vedou povinně účetnictví.

  Účtová osnova a rozvrh SVJ

  SVJ využívají účtovou osnovu pro neziskové organizace, která se liší od účetní osnovy pro firmy. Účtovou osnovu stanovuje vyhláška č. 504/2002 ve třetí příloze.

  Směrná účetní osnova dle vyhlášky:

  Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

  Účtové skupiny:
  01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
  02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  06 – Dlouhodobý finanční majetek
  07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

  Účtová třída 1 – Zásoby 

  Účtové skupiny:
  11 – Materiál
  12 – Zásoby vlastní výroby
  13 – Zboží

  Účtová třída 2 – Finanční účty

  Účtové skupiny:
  21 – Peněžní prostředky v pokladně
  22 – Peněžní prostředky na účtech
  23 – Krátkodobé úvěry
  24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci
  25 – Krátkodobý finanční majetek
  26 – Převody mezi finančními účty

  Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

  Účtové skupiny:
  31 – Pohledávky
  32 – Závazky
  33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
  34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
  35 – Pohledávky za společností
  36 – Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
  37 – Jiné pohledávky a závazky
  38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
  39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

  Účtová třída 4 – Volná

  Účtová třída 5 – Náklady

  Účtové skupiny:
  50 – Spotřebované nákupy
  51 – Služby
  52 – Osobní náklady
  53 – Daně a poplatky
  54 – Ostatní náklady
  55 – Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
  56 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
  57 – Aktivace
  58 – Poskytnuté příspěvky
  59 – Daň z příjmů

  Účtová třída 6 – Výnosy

  Účtové skupiny:
  60 – Tržby za vlastní výkony a za zboží
  64 – Ostatní výnosy
  65 – Tržby z prodeje majetku
  68 – Přijaté příspěvky
  69 – Provozní dotace

  Účtová třída 7 a 8

  Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 podle vnitřního předpisu.

  Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky, závěrkové a podrozvahové účty

  Účtové skupiny:
  90 – Vlastní jmění
  91 – Fondy
  92 – Oceňovací rozdíly
  93 – Výsledek hospodaření
  94 – Rezervy
  95 – Dlouhodobé úvěry a závazky
  96 – Závěrkové účty
  97 – 99 – Podrozvahové účty

  Dle směrné účtové osnovy SVJ sestaví účtový rozvrh – laicky řečeno seznam všech účtů, které bude používat. V průběhu účetního období může SVJ účtový rozvrh doplňovat.

  SVJ mají, stejně ostatní subjekty, povinnost dodržovat zásady účetnictví.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Kdo schvaluje účetní závěrku SVJ?

  Závěrku jednou ročně schvaluje shromáždění vlastníků. Ke schválení stačí prostá většina hlasů přítomných vlastníků, pokud to SVJ nemá ve svých stanovách uvedeno jinak.

  Schválená závěrka se zveřejňuje ve sbírce listin.

  Účetní a daňové kontroly SVJ – kdo je kontroluje

  Portál DAUČ uvádí následující: „Státní orgány kontrolují účetnictví podle slov zaměstnance jednoho finančního úřadu jenom na udání některého vlastníka.“

  Za chyby ve vedení účetnictví (případně jeho nevedení) hrozí pokuta až do výše 6 % aktiv SVJ. Aktivem SVJ jsou například peníze našetřené ve fondu oprav.

  Daňové kontroly jsou u SVJ ojedinělé, protože většina z nich nemá povinnost podávat daňové přiznání. Příspěvky vlastníků na správu domu totiž nejsou předmětem daně z příjmů.

  Jak na vedení účetnictví SVJ

  K vedení účetnictví SVJ potřebujete účetní program. Evidujete v něm platby od vlastníků, přijaté faktury od dodavatelů energií, úklidové firmy, opravářů a dalších.

  V účetním programu sestavíte účetní závěrku a pomůže vám s automatizací účetnictví – řadu úkonů zvládne za vás, například čištění salda.

  Účetnictví SVJ můžete vést v programu Money S3. Stáhněte si jeho bezplatnou verzi Start – zdarma ji budete používat do vyčerpání limitů (např. 500 záznamů v peněžním deníku). Tím si účetní program důkladně vyzkoušíte a jakmile dosáhnete limitu, můžete se všemi daty plynule přejít na placenou verzi.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví