Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Osvobození příjmu z převodu podílu na obchodní korporaci u fyzických osob v roce 2015

Osvobození příjmu z převodu podílu na obchodní korporaci u fyzických osob v roce 2015

Osvobození příjmu z převodu podílu na obchodní korporaci u fyzických osob v roce 2015

V jednom z minulých článků jsme se zabývali problematikou zdanění příjmů z prodeje cenných papírů. Dnešní téma je relativně blízké, neboť řeší osvobození úplatného převodu podílu na obchodní korporaci v platné právní úpravě roku 2015.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) řeší problematiku nakládání s podílem na obchodní korporaci na několika místech. Dnešní článek se zabývá úplatným převodem podílu a dopady této transakce na osvobození příjmů u fyzických osob v letošním roce. Obzvláště důležitý je poslední bod tohoto pojednání.

I. Podíl z pohledu soukromého práva

Zákon o obchodních korporacích, který nahradil obchodní zákoník, definuje, co se rozumí obchodní korporací. Za obchodní korporaci považuje obchodní společnosti a družstva.

Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

II. Osvobození úplatného převodu podílu z pohledu ZDP

Osvobození příjmů z převodu podílu na obchodní korporaci řeší ZDP v ustanovení § 4 odst. 1 písm. r). Toto letité ustanovení doznalo v letošním roce změn provedených zákonem č. 267/2014 Sb.

Základní podmínkou pro osvobození příjmů bylo a stále je, že doba mezi nabytím a převodem podílu s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru přesahuje 5 let. Pětiletá doba se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem obchodní korporace před případnou přeměnou, pokud tam přeměna byla.

První změnou je to, že předmětné ustanovení řeší jenom a pouze úplatné převody podílů, bezúplatné převody řeší jiná ustanovení ZDP.

Další změna – dle důvodové zprávy se však jedná pouze o doplnění pro právní jistotu poplatníků – reaguje na možnost společníka rozdělit svůj podíl v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem, kterou mu dává zákon o obchodních korporacích. Pokud tedy společník rozdělí svůj podíl popř. podíly a celková výše podílu držená společníkem se nezmění, nedochází k přerušení pětiletého časového testu. Uveďme si to na následujícím příkladu z důvodové zprávy:

Např. poplatník drží 50% podíl v s. r. o. se základním kapitálem v celkové výši 2 400 od 1. ledna 2010. Poplatník se rozhodne v květnu roku 2015 snížit svůj podíl v s.r.o. prodejem, proto rozdělí svůj stávající 50% podíl na např. dva podíly s tím, že jeden podíl představuje 37,5 % a druhý 12,5 % na základním kapitálu společnosti. Tímto rozdělením se nezmění celková výše podílu poplatníka na základním kapitálu, protože jak před rozdělením, tak po jeho provedení poplatník drží podíly, které tvoří 50 % na základním kapitálu společnosti. Pokud poplatník prodá některý nebo oba podíly, je časový test zachován.

Osvobození se nevztahuje na následující situace:

  1. Příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. V tomto případě se tedy časový test váže až na okamžik ukončení samostatné činnosti a ne na dobu držby podílu.
  2. Příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci v době do 5 let od jeho nabytí, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od jeho nabytí.
  3. Příjem z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto úplatného převodu plyne v době do 5 let od ukončení činnosti poplatníka, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí tohoto podílu nebo od ukončení této činnosti. Jedná se o kombinaci prvních dvou situací uvedených pod body 1 a 2, to znamená, podíl byl pořízen z obchodního majetku a příjem plyne z budoucího úplatného převodu podílu v době do 5 let od ukončení činnosti poplatníka.
  4. Příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytí podílu. Jedná se o nové omezení osvobození příjmu z úplatného převodu podílu. Opět si danou problematiku ukážeme na příkladu: společník s.r.o. vlastní 70 % podíl od roku 2005 a v květnu 2015 si pořídí od druhého společníka jeho 30 % podíl, čímž jeho podíl na obchodní korporaci činí celých 100 %. Pokud by se rozhodl celý podíl prodat v září 2015, tak 70 % příjmu má od daně z příjmů osvobozených, zbylých 30 % příjmu však bude podléhat zdanění. Zdanitelný příjem lze snížit o nabývací cenu stanovenou podle ustanovení § 24 odst. 7 ZDP.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank