Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Daň z příjmů fyzických osob v roce 2023: novinky a změny
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Daň z příjmů fyzických osob v roce 2023: novinky a změny

Daň z příjmů fyzických osob v roce 2023: novinky a změny
Jaroslav Veselka
04. 03. 2022
Doba čtení10 minut čtení
Líbilo se8
Aktualizováno: 02. 02. 2023
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2023: novinky a změny

Obsah

  Zdaňovací období roku 2022 přineslo několik novinek v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Mnoho zásadních novinek bylo zavedeno již v roce 2021 a nyní bude nutné je zohlednit při sestavování daňového přiznání za uplynulý rok. Pojďme se na jednotlivé novinky stručně podívat a připomenout v tomto článku.

  Paušální daň

  Jak již víme, od zdaňovacího období roku 2021 byla nahrazena původní „Daň stanovená paušální částkou“ tzv. „paušální daní“. Daňové souvislosti z hlediska paušální daně jsou uvedeny v § 2a a § 7a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Ustanovení § 2a ZDP se zabývá osobou poplatníka v paušálním režimu, zatímco § 7a ZDP samotnou paušální daní.

  Poplatníci v paušálním režimu

  Dle § 2a ZDP je poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který:

  a) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období

  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění,
  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

  b) V předcházejícím zdaňovacím období neměl poplatník zdanitelné příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) převyšující částku Kč 1.000.000,– (s výjimkou příjmů, které byly zdaněny srážkou daně u zdroje).

  c) K 1. lednu nerealizuje poplatník činnost, z níž jsou generovány příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) (s výjimkou příjmů, které byly zdaněny srážkou daně u zdroje).

  d) V neposlední řadě je podmínkou skutečnost, že poplatník podá správci daně tzv. oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. ledna příslušného zdaňovacího období.

  Neopomeňme však povinnost poplatníka, že v případě nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu, má povinnost tyto důvody oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, v němž tuto skutečnost zjistil.

  Pro koho je paušální daň vhodná?

  Jak se již v průběhu roku 2021 ukázalo, může působit paušální daň docela „líbivě“, avšak po bližším prozkoumání podmínek a konstrukce paušální daně zjistíme, že tento institut je vhodný zejména pro poplatníky s nižšími hodnotami procentuálních výdajů z příjmů (například 40% výdaje z příjmů), kteří neuplatňují významné položky z hlediska nezdanitelných částí základu daně (dary, úroky z hypotéčního úvěru, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, zaplacené odborové příspěvky) a neuplatňují významné daňové slevy (zejména na vyživovaného manžela) a daňové zvýhodnění na děti.

  Výše paušální daně

  Měsíční částka paušální daně činí v roce 2022 částku ve výši Kč 5.994,–, tj. Kč 71.928,– za kalendářní rok. Z výše uvedené částky činí pojistné na důchodové pojištění Kč 3.267,–, pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kč 2.627,– a daň samotná Kč 100,–.

  Termíny splatnosti zálohu paušální daně

  Důležité je si uvědomit a připomenout, v kterých termínech nastává splatnost záloh paušální daně:

  • Jestliže poplatník zahájil svou samostatnou činnost dle § 7 ZDP v průběhu ledna 2022 a přihlásil se do paušálního režimu, bude mít zálohu za leden i únor splatnou do 20. února.
  • Pokud poplatník zahájí své podnikání v průběhu jiného kalendářního měsíce roku 2022 (například srpen 2022) a přihlásí se do paušálního režimu, bude mít první i druhou zálohu splatnou do 20. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci zahájení samostatné činnosti (zde například do 20. září 2022).
  • Jestliže poplatník vykonával svoje podnikání již v předchozím roce, splňoval podmínky pro uplatnění paušálního režimu v roce 2022 a oznámil správci daně vstup do paušálního režimu do 10. ledna 2022, bude první záloha splatná do 20. ledna 2022 a poté každý 20. den příslušného kalendářního měsíce.

  Osvobozené příjmy

  Z hlediska osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí si připomeňme novinku z roku 2021, která platí i nadále.

  Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) ZDP zůstává beze změny. Jedná se o institut osvobození příjmů z prodeje nemovité věci za splnění primární podmínky, že měl poplatník v dané nemovité věci bydliště bezprostředně před prodejem. V návaznosti na splnění této podmínky se řeší, zda měl toto bydliště v této nemovité věci bezprostředně před prodejem dobu kratší než 2 roky nebo alespoň po dobu 2 let.

  U osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, kdy není možné osvobodit příjem z prodeje dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP,  je nutné rozlišovat okamžik nabytí nemovité věci. U nemovitých věcí nabytých do 31. prosince 2020 bude buď splněn známý 5-letý časový test pro osvobození příjmů z prodeje nebo bude příjem z prodeje zdaněn. U nemovitých věcí nabytých po 1. lednu 2021 se prodlužuje časový test pro osvobození na 10-letý. Pokud tento časový test není splněn, může být nově takový příjem z prodeje osvobozen na základě splnění zákonné podmínky pro uspokojení bytové potřeby dle § 4b ZDP. Pokud ani tato podmínka není splněna, bude příjem z prodeje podléhat zdanění.

  Příjmy ze závislé činnosti

  Od roku 2021 byla zrušena tzv. superhrubá mzda při stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzických osob u příjmů ze samostatné činnosti. Namísto ní byla zavedena po mnoha letech opět klouzavě progresivní sazba daně ve výši 15 % a 23 %.

  Pro zdaňovací období roku 2022 činí hranice pro sazbu 23 % částku ve výši Kč 1.867.728,– za kalendářní rok, resp. částku ve výši Kč 155.644,– za kalendářní měsíc. Připomeňme si, že metodika klouzavé progrese spočívá v tom, že první pásmo do uvedené částkové hranice je zdaňováno sazbou daně ve výši 15 % a první korunou přesahující tuto hranici se přistupuje ke zdanění sazbou 23 %.

  Slevy na dani, daňové zvýhodnění na dítě

  Zásadní je zvýšení základní slevy na poplatníka za zdaňovací období roku 2022 z částky Kč 27.840,– na částku Kč 30.840,– za kalendářní rok.

  Z hlediska výše slevy na vyživovaného manžela zůstává částka slevy beze změny, tj. Kč 24.840,– za kalendářní rok.

  Sleva za umístění dítěte dle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb ZDP je v důsledku zvýšení minimální mzdy (platné k 1. lednu 2022) zvýšena na částku Kč 16.200,– za kalendářní rok.

  Minimální mzda podle ZDP a co ovlivňuje její výše

  Pro úplnost nezapomeňme připomenout, že ZDP rozumí minimální mzdou pro svoje účely dle § 21g ZDP měsíční sazbu minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy, která je účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.

  Výše minimální mzdy má vliv z hlediska ZDP zejména na tyto skutečnosti:

  • osvobození příjmu ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, a to nejvýše do částky 36násobku minimální mzdy,
  • sleva za umístění dítěte, kdy za každé vyživované dítě lze uplatnit, po splnění zákonných podmínek kladených na tuto slevu, slevu maximálně do výše minimální mzdy,
  • daňový bonus, který může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období generoval příjmy ze závislé činnosti dle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou daně podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 6 nebo 7 ZDP (tj. zúčtování srážky na zálohu v daňovém přiznání) a příjmy, které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty ze zdanění.

  K zásadní změně došlo v průběhu druhé poloviny roku 2021 se zpětnou účinností k 1. lednu 2021 ve výši daňového zvýhodnění na dítě. Částka daňového zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny, tj. Kč 15.204,–, na druhé dítě nově Kč 22.320,– a za třetí a další dítě Kč 27.840,–.

  Sleva na dani za zastavenou exekuci

  Od roku 2022 je zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci: Daň poplatníka za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, se snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce:

  • jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku Kč 1.500,– bez příslušenství, a
  • která probíhala po dobu alespoň tří let před 1. 1. 2022 z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části.

  Ustanovení § 35 odst. 4 ZDP a další definují další souvislosti pro uplatnění této slevy na dani.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Ve zdaňovacím období roku 2022 je tedy nutné respektovat daňové novinky, které jsou účinné již v mnoha případech od 1. ledna 2021, případně v účinnost vstoupily v průběhu roku 2021.

  V oblasti paušální daně je nutné rozlišovat, zda se jedná o poplatníky, kteří začali vykonávat samostatnou činnost dle § 7 ZDP v průběhu zdaňovacího období nebo již podnikali v roce předcházejícím vstupu do paušálního režimu.

  Zásadní změnou, která je účinná již od zdaňovacího období roku 2021, je novela osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, pokud daná nemovitá věc byla nabyta po 1. lednu 2021.

  U příjmů ze závislé činnosti je nutné respektovat zrušení tzv. superhrubé mzdy k 1. lednu 2021 a zavedení klouzavě progresivní sazby daně ve výši 15 % a 23 %. U měsíčního zdanění se jako hranice pro rok 2022 uplatňuje částka ve výši Kč 155.644,–, v případě celoročního zdanění fyzické osoby se za hraniční považuje částka ve výši Kč 1.867.728,–.

  V případě daňových slev dochází pro zdaňovací období roku 2022 ke zvýšení základní slevy na poplatníka o Kč 3.000,– na Kč 30.840,– a rovněž dochází ke zvýšení částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí (a další) dítě. Částka minimální mzdy se k 1. lednu 2022 zvyšuje na Kč 16.200,–, což ovlivňuje vybrané daňové instituty v ZDP.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Finanční leasing v podmínkách roku 2024
  13. 08. 2024
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních