Snížení částky pro hotovostní platby

adminX | 06. 10. 2014

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která snížila částku, od níž musí být platba provedena bezhotovostně.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Poslaneckou sněmovnou byl schválen vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Jedním z dotčených zákonů je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Navrhovaná účinnost novely je první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

Změna pojmu platba

Novelou dochází ke změně v chápání pojmu platba. V současném znění zákona platí, že platbou musí být hrazen závazek. Nově se platbou rozumí „předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby“.

Z důvodové zprávy vyplývá, že ke změně v definici platby vedla navrhovatele novely možnost rozšíření aplikovatelnosti zákona také na půjčky, darování a další smlouvy tzv. reálné povahy, při nichž závazek vzniká teprve poskytnutím plnění.

Za platbu se pro účely zákona nepovažuje mimo jiné:

  • vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu či jejich výběr,
  • výměna bankovek nebo mincí za jiné prostřednictvím peněžního ústavu.

Snížení částky

Další podstatnou změnou je snížení částky, od kdy musí být platba provedena bezhotovostně – ze současných 350 000 Kč se částka snižuje na 270 000 Kč. Pouze pro připomenutí uvádím, že do května roku 2011 byla v zákoně částka 15 000 EUR.

Sankce za porušení zákona

Pokud provede fyzická osoba platbu v rozporu se zákonem lze uložit pokutu do 500 000 Kč. U právnických osoba a podnikajících fyzických osob lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. Pokuta se ukládá jak tomu, kdo platbu provedl, tak příjemci platby.

Kontrolní činnost provádí finanční a celní úřady.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

10. 12. 2019
Splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16. 12. 2019
Záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
16. 12. 2019
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img