Snížení částky pro hotovostní platby

adminX | 06. 10. 2014

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která snížila částku, od níž musí být platba provedena bezhotovostně.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Poslaneckou sněmovnou byl schválen vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Jedním z dotčených zákonů je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Navrhovaná účinnost novely je první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

Změna pojmu platba

Novelou dochází ke změně v chápání pojmu platba. V současném znění zákona platí, že platbou musí být hrazen závazek. Nově se platbou rozumí „předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby“.

Z důvodové zprávy vyplývá, že ke změně v definici platby vedla navrhovatele novely možnost rozšíření aplikovatelnosti zákona také na půjčky, darování a další smlouvy tzv. reálné povahy, při nichž závazek vzniká teprve poskytnutím plnění.

Za platbu se pro účely zákona nepovažuje mimo jiné:

  • vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu či jejich výběr,
  • výměna bankovek nebo mincí za jiné prostřednictvím peněžního ústavu.

Snížení částky

Další podstatnou změnou je snížení částky, od kdy musí být platba provedena bezhotovostně – ze současných 350 000 Kč se částka snižuje na 270 000 Kč. Pouze pro připomenutí uvádím, že do května roku 2011 byla v zákoně částka 15 000 EUR.

Sankce za porušení zákona

Pokud provede fyzická osoba platbu v rozporu se zákonem lze uložit pokutu do 500 000 Kč. U právnických osoba a podnikajících fyzických osob lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. Pokuta se ukládá jak tomu, kdo platbu provedl, tak příjemci platby.

Kontrolní činnost provádí finanční a celní úřady.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img