Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Správa daně/Sazebník správních poplatků

Sazebník správních poplatků

Sazebník správních poplatků

Některá podání správním orgánům jako například finančním či celním úřadům podléhají správním poplatkům.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V praxi jsou daňové subjekty někdy nuceny podat různé žádosti k místně příslušným finančním či celním úřadům – např. žádost o prominutí příslušenství daně, žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání či žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti. Důvody můžou být různé – nemožnost stihnout podat daňové přiznání ve lhůtě k tomu určené či snížení sankčních úroků z důvodu pozdního placení daní.

Mnohá z těchto podání podléhají správním poplatkům, jejichž sazebník je uveden níže.

Osvobození od poplatků

Zákon o správních poplatcích některá podání od poplatků osvobozuje – např. pokud je žádost podána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem a výše poplatku nepřesahuje 2 000 Kč.

Předmětem poplatku není

  1. Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) sazebníku, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
  2. Vydání potvrzení daňovému subjektu uvedené v bodě 2 písmenu a) sazebníku, jeli povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu.

Sazebník – daňové nebo celní řízení

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav 300
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování 300
c) o prominutí příslušenství daně 1 000
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla a nebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách 400
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 300
f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku 300
g) o povolení úlevy na dani nebo cle 1 000
h) o vydání zvláštního povolení na přijímaní a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímaní vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní 1 000
i) o vydání povolení snížit zajištění spotřebních daní nebo upustit od jeho poskytnutí 200
j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní 2 000
k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní 200
l) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem 2 000
m) o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků 1 000
n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu 1 000
o) o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů 1 000
p) o vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů 1 000
q) o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), n), o) a p) 200
r) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb,. o daních z příjmů 10 000
s) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 24b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000
t) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 33a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000
u) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 34a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000
v) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 38 nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000
w) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 47a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 10 000

2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 300
b) tiskopisů vydaných v zahraničí nebo o daňovém domicilu 100

 

Poznámky

  1. Poplatky podle bodu 1 se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).
  2. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny tohoto sazebníku, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny