Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Podnikání

Daň z příjmu patří mezi klíčové položky státního rozpočtu. Jejími plátci jsou fyzické i právnické osoby. Fyzické osoby obvykle zdaňují veškerý svůj příjem, osoby právnické pak pouze čistý zisk. Přezně znění upravuje zákon č. 586/1992 Sb.

Infoservis: Zálohy na výplatu podílu na zisku

27. 05. 2014

Nový rok přinesl společníkům obchodních korporací jednu významnou změnu - možnost výplaty zálohy na podíl na zisku.

9

Infoservis: Zákonná povinnost obchodních společností do 1.7.2014

05. 05. 2014

1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Pojem obchodní korporace zahrnuje všechny formy obchodních společností. Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Obchodní korporace musí do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK přizpůsobit společenské smlouvy a doručit je do […]

0

Infoservis: Kam se poděla daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí?

30. 04. 2014

Do konce roku 2013 jsme byli zvyklí, že problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsme našli na jednom místě – v zákoně č. 357/1992 Sb. Tento zákon však byl k 31. 12. 2013 zrušen a je tedy logické, že si musíme položit otázku, zda tyto daně zanikly či jejich úprava se […]

Štítky: Daň z nemovistosti, Majetkové daně

1

Infoservis: Lze výpomoc rodinných příslušníků při podnikání považovat za nelegální práci?

06. 03. 2014

Nejvyšší správní soud se k v nadpisu položené otázce vyjádřil ve svém čerstvém rozsudku z února 2014. Jako již vícekrát v minulosti můžeme i tento rozsudek považovat za inspirující pro naši argumentaci s orgány veřejné moci, v tomto případě s inspektorátem práce.

4

Infoservis: Odklad povinné elektronické komunikace pro OSVČ

09. 10. 2013

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) byla zveřejněna oficiální tisková zpráva, ze které vyplývá, že ústřední ředitel ČSSZ udělil osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) zákonnou výjimku z povinnosti podávat formuláře výhradně elektronicky.

Štítky: Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Sociální a zdravotní pojištění

0

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu povodní

20. 06. 2013

V minulých dnech bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno rozhodnutí ministra financí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s nedávnými povodněmi. Jednotlivými body rozhodnutí se zabývá následující článek.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

0

Paušální výdaje u finančních poradců

25. 03. 2013

Poměrně frekventovaným dotazem je dotaz na výši paušálních výdajů u tzv. finančních poradců. Pro určení výše paušálních výdajů finančního poradce jako osoby samostatně výdělečně činné je naprosto zásadní odpovědět si na otázku - podle jakých právních předpisů tato osoba podniká. Vykovává činnost na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiných právních předpisů?

Štítky: Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

13

Součást stavby z pohledu daně z příjmů

28. 02. 2013

Mnohé daňové subjekty budou v nejbližší době při uzavírání uplynulého zdaňovacího období řešit, zda investice do technologií vážící se ke stavbám budou samostatným hmotným majetkem, nebo se bude jednat o technické zhodnocení stavby. Většinou se jedná o výdaje v nezanedbatelné výši. Ve článku popíšeme veškeré aspekty tohoto problému.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

3

Infoservis: Sloučení zdravotních pojišťoven ČPZP a ZP METAL ALIANCE

26. 11. 2012

Upozorňujeme naše uživatele a klienty, že na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR 15525/2012 bylo povoleno sloučení Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. V dnešním infoservisu najdete všechny důležité informace.

Štítky: Sociální a zdravotní pojištění

0

Infoservis: Příplatek společníků do vlastního kapitálu

13. 11. 2012

Určitě se mnozí ze společníků společností s ručením omezeným někdy potýkali s problematikou kapitálového dovybavení své společnosti. Následující článek vás podrobně provede touto problematikou.

3
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.