Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb typu Airbnb
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb typu Airbnb

Seyfor, a. s.
24. 10. 2017
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se4

Jedním z produktů globalizace a digitalizace je to, že dochází ke vzniku nových netradičních způsobů podnikání, které jsou úzce spojené s internetem. Vcelku populární je v současné době využívání internetových platforem nabízejících ubytování po celém světě.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo pod č.j. 90076/17/7100-20116-050701 Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další) – dále jen „Informace“. Domnívám se, že pro mnohé účastníky systémů typu Airbnb – zvláště pro poskytovatele ubytovacích služeb –  můžou být následující řádky velmi podnětné!

Co je to Airbnb?

Jedná se o webovou službu pocházející z USA, jejímž posláním je zprostředkovat zájemcům ubytování. Uživatelé této služby se musí zaregistrovat do systému a následně dochází k vyhledávání nejvhodnějšího ubytování mj. samozřejmě na základě hodnocení dřívějších ubytovaných a podle informací samotných poskytovatelů ubytování. Wikipedie uvádí, že za rok 2016 se pomocí této platformy ubytovalo v rámci České republiky přes 700 tis. lidí.

Daň z přidané hodnoty

Pro správnou aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) je stěžejní rozlišit, zda je poskytování služeb Airbnb ubytovací službou či nájmem, které mají na DPH odlišný daňový režim – ubytovací služba podléhá dani, naopak nájem je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet. GFŘ učinilo závěr, že se v zásadě jedná o ubytovací službu a nikoliv o nájem.

V Informaci je dále uvedeno, že jak zprostředkovatel (např. Airbnb) tak poskytovatel ubytovací služby jsou osobami povinnými k dani, neboť uskutečňují ekonomickou činnost. Není zde rozhodující, že poskytovatel ubytování nemá pro tuto činnost živnostenské oprávnění.

Výše uvedené skutečnosti mají na DPH tyto dopady:

 • pokud je již poskytovatel ubytování plátce, uvádí příjmy z ubytovacích služeb do svého daňového přiznání k DPH mezi standardní zdanitelná plnění na výstupu,
 • pokud je poskytovatel ubytování neplátcem, musí si uvědomit, že příjmy z ubytovacích služeb vstupují do jeho obratu, takže si musí hlídat, zda součet příjmů z ubytovacích služeb a jeho dalších případných příjmů jako OSVČ nepřekročí obrat pro povinnou registraci k DPH (1 mil. Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců).

Další oblastí v rámci ZDPH, kterou není dobré opomenout, je problematika elektronicky poskytnuté služby osobou neusazenou v tuzemsku spočívající v užití online platformy za úplatu. Zde je nutné zkoumat, komu zprostředkovatel neusazený v tuzemsku (Airbnb) tuto službu poskytuje, zda je příjemcem této služby poskytovatel ubytování či host. Jak u poskytovatele ubytování, tak u hosta musíme dále řešit, v jakém postavení jsou a to s těmito důsledky:

 • poskytovatel ubytování – plátce DPH – musí přiznat DPH z přijaté služby a pokud má obecný nárok na odpočet, může jej současně uplatnit,
 • poskytovatel ubytování – osoba povinná k dani (neplátce) – musí přiznat DPH z přijaté služby, nemá nárok na odpočet a navíc se stává osobou identifikovanou k dani,
 • poskytovatel ubytování – osoba nepovinná k dani – v tomto postavení nemůže být, neboť poskytuje ekonomickou činnost!
 • host – plátce DPH – musí přiznat DPH z přijaté služby, a pokud má obecný nárok na odpočet, může jej současně uplatnit,
 • host – osoba povinná k dani (neplátce) – musí přiznat DPH z přijaté služby, nemá nárok na odpočet a navíc se stává osobou identifikovanou k dani,
 • host – osoba nepovinná k dani – povinnost přiznat DPH vzniká poskytovateli služby (Airbnb) v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (MINI ONE STOP SHOP).

Osoba povinná k dani se stává osobou identifikovanou ode dne přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku a vzniká ji povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů, ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Současně vzniká povinnost podat přiznání a v něm přiznat daň z přijaté služby, jak však bylo uvedeno výše, bez nároku na odpočet. Nemá povinnost přiznávat daň z tuzemských plnění.

Daň z příjmů fyzických osob

Pokud je poskytovatel ubytování fyzická osoba, je v prvé řadě nutno určit, o jaký druh příjmu se jedná – zda se jedná o příjem ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP (ubytovací služba) či z nájmu nemovité věci podle § 9 ZDP.

Pro zodpovězení nastíněné otázky můžou podle Informace poplatníkům pomoci tyto skutečnosti:

 • charakter a časový úsek ubytování – u relativně dlouhodobého ubytování se jedná spíše o zajištění bytové potřeby nájemce (spíše tedy nájem), zatímco u krátkodobého ubytování se jedná spíše o přechodnou záležitost např. za účelem rekreace (spíše ubytovací služba),
 • poskytnutí dalších služeb k ubytování – u nájmu se jedná pouze o nezbytně nutné služby (dodávky energií, odvoz odpadu apod.); u ubytovacích služeb jsou poskytovány také další služby jako úklid prostor užívaných hostem, výměna ložního prádla, poskytnutí snídaně apod.,
 • provádění běžné údržby či drobných oprav – zatímco u nájmu se jedná o činnosti, které jdou standardně k tíži nájemce, u ubytovacích služeb nelze očekávat, že je bude ubytovaný provádět.

Pokud poplatník dojde k závěru, že příjem dosažený prostřednictvím internetové platformy Airbnb je ubytovací službou a tato činnost naplňuje definiční znaky podnikatele podle § 420 nového občanského zákoníku (samostatnost, na vlastní účet a odpovědnost, soustavnost, za účelem dosažení zisku), jedná se o příjem ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Další otazník pro poskytovatel ubytovacích služeb s příjmy podle § 7 ZDP nastává v situaci, kdy chce proti dosaženým příjmům uplatnit paušální výdaje. To, oč tu běží, je výše paušálních výdajů. Odpověď je vcelku snadná – pokud poplatník vlastní živnostenské oprávněné na ubytovací služby, může uplatnit paušální výdaje ve výši 60 %, v opačném případě pouze ve výši 40 % z dosažených příjmů.

Další povinnosti poplatníků poskytujících ubytovací služby:

 • poplatník si musí vybrat, zda povede účetnictví nebo některou z evidencí uvedených v ZDP,
 • do 15 dnů od zahájení poskytování ubytovacích služeb či ode dne, ve kterém přijal příjem ze samostatné činnosti, vzniká povinnost se zaregistrovat u místně příslušného správce daně jako poplatník daně z příjmů fyzických osob,
 • po skončení zdaňovacího období musí zkoumat, zda mu nevznikla povinnost podat daňové přiznání.

Evidence tržeb

Problematika evidence tržeb je další oblastí, které musí poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti, věnovat pozornost.

Pokud poskytovatel ubytovací služby přijímá platby za tyto služby v hotovosti, kartou, šekem, směnkou a jinými obdobnými platebními prostředky, jedná se o příjem, který podléhá evidenci tržeb. Naopak evidenci nepodléhají platby při převodu z účtu na účet.

Některé z dalších povinností spojených s evidencí tržeb:

 • poplatník se musí zaregistrovat k evidenci tržeb,
 • oznamovací povinnost ohledně provozovny, ve které poskytuje ubytovací služby,
 • na místě, kde jsou uskutečňovány evidované tržby, je nutné umístit informační oznámení ohledně evidence tržeb (taktéž je potřeba toto umístit i na své webové stránky).

Závěr

Z celého textu je zřejmé, že s vysokou pravděpodobností lze příjmy za ubytovací služby poskytované přes internetovou platformu typu Airbnb považovat za příjmy ze samostatné činnosti resp. z podnikání.

V článku bylo na tyto příjmy nahlíženo z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o daních z příjmů a zákona o evidenci tržeb. Považuji za důležité, zmínit také pohled z pozice živnostenského zákona. Pokud by někdo provozoval volnou živnost, kam patří také ubytovací služby, bez příslušného živnostenského oprávnění, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu až do výše 500 tis. Kč!

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.