Daně / Daň z přidané hodnoty/Dodání šrotu či sběrového papíru má svůj vlastní režim na DPH
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Dodání šrotu či sběrového papíru má svůj vlastní režim na DPH

Zdeněk Zralý
31. 10. 2011
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se11

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1.4.2011 se dostalo dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty do zvláštního daňového režimu.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

I. Standardní režim dodání zboží v tuzemsku

Při standardním dodání zboží s místem plnění v tuzemsku, dochází k zatížení takého dodání daní z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Plátce, který uskutečňuje dodání zboží, je povinen z takového dodání přiznat a odvést DPH. Na druhé straně plátce, který přijímá takovéto plnění, má za podmínek uvedených v § 72 a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDPH”), nárok na odpočet DPH.

II. Režim přenesení daňové povinnosti

Od 1.4.2011 se dostal do ZDPH nový režim týkající se mimo jiného také dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH. Jako příklad, o které zboží se jedná, uvádím – sběrový papír, měděný odpad a šrot, olověný odpad a šrot, odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů. Celý seznam předmětného zboží je na konci tohoto článku.

Základní rozdíl mezi standardním režimem dodání zboží v tuzemsku a režimem přenesení daňové povinnosti je v tom, že dochází k přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto zdanitelné plnění přijal (příjemce plnění).

Poskytovatel plnění uskuteční plnění za úplatu bez daně a příjemce plnění je povinen přiznat a zaplatit DPH na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Současně s povinností přiznat a zaplatit DPH vzniká příjemci plnění při splnění podmínek § 72 a následujících ZDPH nárok na odpočet daně na vstupu. Tímto se pro něj stává celá operace na DPH neutrální.

Důležité je uvědomit si fakt, že režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije tehdy, pokud je příjemcem plnění neplátce. Jinými slovy – režim přenesení daňové povinnosti se použije pouze tehdy, když je příjemce plnění plátce.

Plátce (poskytovatel plnění), který uskutečňuje zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, uvede toto plnění na ř. 25 daňového přiznání. Nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění musí vystavit běžný daňový doklad, který však neobsahuje výši daně ale sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Příjemce plnění odpovídá za správnost vypočtené daně a je povinen tuto daň doplnit na doklad vystavený poskytovatelem plnění. Příjemce uvede toto plnění na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání. Podle § 72 odst. 3 ZDPH nárok na odpočet DPH vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost DPH přiznat. Při uplatnění nároku na odpočet DPH toto plnění uvede na ř. 43 nebo 44 daňového přiznání.

Poskytovatel i příjemce jsou povinni vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely podle § 92a ZDPH. Poskytovatel plnění je v této evidenci povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

Příjemce plnění je povinen v této evidenci uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění a obdobně jako poskytovatel plnění datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

Poskytovatel i příjemce plnění jsou povinni předložit správci daně současně s daňovým přiznáním výpis z evidence pro daňové účely, který obsahuje údaje, které jsou plátci povinni v evidenci pro daňové účely vést, a to ve formátu a struktuře, která je stanovena v Pokynu GFŘ – D – 4. Pokyn stanoví, že se jedná o soubor ve formátu .XML. Zmíněné formuláře lze podat pouze elektronicky a to:

  • datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy; datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo
  • datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou, prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně a nebo
  • datovou zprávou prostřednictvím datové schránky

Pokud poskytovatel plnění nepostupuje podle daného režimu přenesení daňové povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém dokladu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu, protože se nejedná o DPH stanovou podle ZDPH a tím nedojde k naplnění podmínek stanovených v § 72 a následujících neboť v těchto ustanoveních se hovoří pouze o DPH stanovené podle ZDPH. Poskytovatel plnění postupuje v takovém případě podle obecné zásady pro opravu výše daně podle § 43 ZDPH.

Závěrem bych zmínil, že výše popsaným režimem se také řídí dodání zlata plátci, převod povolenek na emise skleníkových plynů plátci a od 1. 1. 2012 také poskytnutí stavebních prací plátci.

Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Číselný kód Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží Název zboží
2618 00 00 Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli
2619 00 Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli
2620 Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny
3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů
4004 00 00 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich
4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání
7001 00 10 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady
7112 Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů
7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech
7404 00 Měděný odpad a šrot
7503 00 Niklový odpad a šrot
7602 00 Hliníkový odpad a šrot
7802 00 00 Olověný odpad a šrot
7902 00 00 Zinkový odpad a šrot
8002 00 00 Cínový odpad a šrot
8101 97 00 Odpad a šrot z wolframu
8102 97 00 Odpad a šrot z molybdenu
8103 30 00 Odpad a šrot z tantalu
8104 20 00 Odpad a šrot z hořčíku
8105 30 00 Odpad a šrot z kobaltu
ex 8106 00 10 Odpad a šrot z bismutu
8107 30 00 Odpad a šrot z kadmia
8108 30 00 Odpad a šrot z titanu
8109 30 00 Odpad a šrot ze zirkonia
8110 20 00 Odpad a šrot z antimonu
8111 00 19 Odpad a šrot z manganu
8112 13 00 Odpad a šrot z berylia
8112 22 00 Odpad a šrot z chromu
8112 52 00 Odpad a šrot z thallia
8112 92 21 Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a germania
8113 00 40 Odpad a šrot z cermetů
8548 10 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory.

Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2010.

Je-li před číselným kódem Harmonizovaného systému uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na zboží označené současně číselným kódem Harmonizovaného systému a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.