Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Očekávané daňové změny pro podnikatele v roce 2023 – I. část
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Očekávané daňové změny pro podnikatele v roce 2023 – I. část

Očekávané daňové změny pro podnikatele v roce 2023 – I. část
Následující díl ›
Jaroslav Veselka
10. 11. 2022
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se3
Očekávané daňové změny pro podnikatele v roce 2023 – I. část

Obsah

  Zatímco některé daňové a další související novinky pro podnikatele byly schváleny již v průběhu roku 2022, například zdanění nízkoemisních vozidel dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), změny v odpisových skupinách dle Přílohy č. 1 ZDP, sleva na sociálním pojištění pro účely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo zvýšení sazeb cestovních náhrad, jiné změny očekávané pro rok 2023 se stále nacházejí v legislativním procesu. Pojďme se podívat na vybrané očekávané novinky pro rok 2023, pokud budou v rámci legislativního procesu Parlamentem České republiky schváleny. V tomto článku se zaměříme na zvýšení hranice pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) a zavedení tří pásem pro účely paušální daně u daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO).

  Zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH

  Připomeňme si, že z okruhu tzv. osob povinných k dani se „rekrutují“ plátci daně nebo osoby identifikované k dani. Pro vznik povinnosti se registrovat jako plátce daně či osoba identifikovaná k dani existuje řada situací. Pro vznik povinné registrace plátce daně z titulu překročení obratu je nutné respektovat ustanovení § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH): „Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne Kč 1.000.000,–, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Obrat je pro účely DPH definován v § 4a ZDPH.

  Obratem se dle § 4a ZDPH rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  1. zdanitelné plnění,
  2. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  3. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

  Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

  Návrh novely zákona předpokládá zvýšení hranice pro povinnou registraci z Kč 1.000.000,– na Kč 2.000.000,–, přičemž se navrhují i přechodná ustanovení do roku 2022.

  Zavedení tří pásem pro paušální daň u daně z příjmů

  Z hlediska ZDP se u paušální daně navrhuje zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z Kč 1.000.000,– na Kč 2.000.000,–. V této souvislosti se navíc v novele ZDP předpokládá, že výše paušální daně bude odvozena z výše a charakteru příjmů poplatníka. Na základě toho se navrhuje zavedení tří pásem paušální daně. V prvním pásmu by se měla platit paušální daň ve stejné výši jako doposud, ve druhém pásmu ve výši Kč 16.000,– a ve třetím pásmu ve výši Kč 26.000,–. V tuto chvíli však stále existují v odborné veřejnosti výkladové nejasnosti pro zařazení poplatníků do jednotlivých pásem. Věřme, že v budoucnu schválená novela ZDP a Pokynu GFŘ D-22 učiní v tomto směru více jasno.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zvýšení hranice pro vznik povinnosti podat daňové přiznání k DPFO

  Dle § 38g ZDP je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem DPFO, přesáhly Kč 15.000,–, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem DPFO, nepřesáhly Kč 15.000,–, ale vykazuje daňovou ztrátu.

  Návrh novely ZDP předpokládá zvýšení uvedené hranice z Kč 15.000,– na Kč 25.000,–, resp. dle pozměňovacího návrhu na částku ve výši Kč 50.000,–. Zvýšení této hranice by mělo dopad i na poplatníky v paušálním režimu u DPFO, kde by bylo možné mít vedle příjmů ze samostatné činnosti i další příjmy do uvedené úhrnné výše Kč 25.000,–, resp. Kč 50.000,– i z jiných dílčích základů daně, tj. příjmů z kapitálového majetku, příjmů z nájmu a ostatních příjmů.

  Závěr

  V návrhu ZDPH se pro rok 2023 předpokládá zvýšení hranice obratu pro vznik povinnosti registrace plátce DPH z Kč 1.000.000,– na Kč 2.000.000,–, přičemž se navrhují i přechodná ustanovení s dopadem do roku 2022. Z hlediska paušální daně u DPFO se navrhuje zvýšení hranice pro vstup poplatníka do paušálního režimu z částky ve výši Kč 1.000.000,– na Kč 2.000.000,–. Výše paušální daně by se odvozovala od výše a charakteru příjmů ze samostatné činnosti poplatníka a to zavedením tří pásem pro paušální daň. Rovněž se navrhuje zvýšení hranice pro vznik povinnosti podat daňové přiznání k DPFO z částky ve výši Kč 15.000,– na Kč 25.000,–, resp. dle pozměňovacího návrhu až na částku ve výši Kč 50.000,–.

  Zdroje:

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Pokyn GFŘ D-22 čj. 5606/15/7100-10110-011620, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních