Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Očekávané daňové změny pro podnikatele v roce 2023 – II. část
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Očekávané daňové změny pro podnikatele v roce 2023 – II. část

Očekávané daňové změny pro podnikatele v roce 2023 – II. část
‹ Předchozí díl
Jaroslav Veselka
10. 11. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se3
Očekávané daňové změny pro podnikatele v roce 2023 – II. část

Obsah

  Zatímco některé daňové a další související novinky pro podnikatele byly schváleny již v průběhu roku 2022, například zdanění nízkoemisních vozidel dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), změny v odpisových skupinách dle Přílohy č. 1 ZDP, sleva na sociálním pojištění pro účely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo zvýšení sazeb cestovních náhrad, jiné změny očekávané pro rok 2023 se stále nacházejí v legislativním procesu. Pojďme se podívat na vybrané očekávané novinky pro rok 2023, pokud budou v rámci legislativního procesu Parlamentem České republiky schváleny. V tomto článku se zaměříme na tzv. mimořádné odpisy dle § 30a ZDP, zřízení datových schránek osobám výdělečně činným (dále jen OSVČ), povinnost podávat daňové přiznání elektronicky, snížení pokut pro OSVČ u kontrolních hlášení z hlediska zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH) a zrušení elektronické evidence tržeb (EET).

  Mimořádné odpisy u daně z příjmů

  Pamětníci si pamatují, že tzv. mimořádné odpisy dle § 30a ZDP se nám v zákoně poprvé objevily v letech 2009 a 2010. V tehdejší době se týkaly majetkových složek, které splňovaly předepsané zákonné podmínky, přičemž byly pořízeny v období od 01.01.2009 do 30.06.2010. Později bylo toto ustanovení novelizováno a parametry tohoto paragrafového znění se vztahovaly na majetkové složky pořízené v období od 01.01.2020 do 31.12.2021.

  Návrh novely ZDP předpokládá, že ustanovení § 30a se bude týkat i majetkových složek pořízených v období od 01.01.2022 do 31.12.2023.

  Dle § 30a ZDP hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 Přílohy č. 1 ZDP pořízený ve vymezeném období může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

  Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle Přílohy č. 1 ZDP k tomuto zákonu pořízený ve vymezeném období může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrné do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

  Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného dle § 30a ZDP nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až § 30 a § 31 až § 33 ZDP.

  Zřízení datových schránek OSVČ

  Zcela zásadní novinkou, která je již schválena Vládou České republiky, je povinné zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám. Zřizování bude probíhat od ledna do března 2023.

  Důležité je upozornit na skutečnost, že datová schránka bude zřízena i všem právnickým osobám, které datovou schránku prozatím nemají.

  Povinnost podávat daňové přiznání elektronicky

  Ve vazbě na povinnost zřízení datových schránek vznikne podnikajícím fyzickým osobám od roku 2023 rovněž povinnost uskutečňovat podání daňových přiznání a dalších podání elektronickou formou.

  Snížení pokut pro OSVČ u kontrolního hlášení

  V oblasti sankčního režimu u kontrolního hlášení z hlediska ZDPH jsou navrhovány úpravy u OSVČ a společností s ručením omezeným, které mají jediného společníka – fyzickou osobu.

  Dle současné právní úpravy v § 101h ZDPH platí, že pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  a) Kč 1.000,–, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

  b) Kč 10.000,–, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

  c) Kč 30.000,–, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

  d) Kč 50.000,–, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

  Správce daně uloží pokutu do Kč 50.000,– plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

  Správce daně uloží plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu DPH, pokutu do Kč 500.000,–.

  Pokuta je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.

  Návrh novely ZDPH předpokládá, že u OSVČ a společností s ručením omezeným s jediným společníkem – fyzickou osobou budou pokuty u kontrolního hlášení sníženy na polovinu. Také se v návrhu počítá s tím, že jedna pokuta ve výši Kč 10.000,– by se měla odpouštět automaticky.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zrušení elektronické evidence tržeb (EET)

  V současné době je elektronická evidence tržeb (EET) pozastavena do 31.12.2022, přičemž Vláda České republiky schválila její zrušení od 01.01.2023. Toto zrušení je v současné době také součástí běhu legislativního procesu v Parlamentu České republiky.

  Závěr

  V návrhu ZDP se nachází prodloužení použití tzv. mimořádných odpisů dle § 30a ZDP i pro majetkové složky, které splňují zákonné podmínky, jsou-li pořízeny v období od 01.01.2022 do 31.12.2023. Rovněž se počítá s tím, že od roku 2023 budou zřízeny OSVČ povinně datové schránky a v důsledku toho i podávání daňových přiznání OSVČ (a další podání) budou realizována pouze elektronicky. Datové schránky budou od roku 2023 zřízeny také všem právnickým osobám, které doposud datovou schránku zřízenou nemají. V oblasti DPH se navrhuje snížení pokut u kontrolního hlášení pro podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným, které mají jediného společníka – fyzickou osobu. V případě elektronické evidence tržeb (EET) se navrhuje její zrušení od 01.01.2023.

  Zdroje:

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Pokyn GFŘ D-22 čj. 5606/15/7100-10110-011620, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních