Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Zálohová povinnost na dani z příjmů
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Zálohová povinnost na dani z příjmů

Seyfor, a. s.
26. 03. 2013
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se5

V současné době vrcholí práce na účetních závěrkách a daňových přiznáních za loňský rok. Daňové subjekty jsou plny očekávání, jaká daň jim vyjde. Se samotnou daní může být úzce spjata další odvodová povinnost – povinnost platit zálohy na daň z příjmů. O problematice záloh pojednává dnešní článek. 

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

 

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) v ustanovení § 38a , které řeší námi zkoumanou problematiku, zmiňuje některé pojmy, jejichž znalost je pro pochopení nezbytná. Jedná se o tyto pojmy:

  • záloha – povinná platba na daň, kterou musí daňový poplatník platit v průběhu zálohového období a to v situaci, kdy ještě není známá skutečná výše daně; zálohy se po skončení zdaňovacího období započítávají na úhradu skutečné výše daně,
  • poslední známá daňová povinnost – částka daně, kterou si poplatník sám vypočítal v daňovém přiznání nebo kterou stanovil správce daně,
  • zdaňovací období fyzických osob – je to vždy kalendářní rok,
  • zdaňovací období právnických osob – nejčastěji se jedná o kalendářní rok či hospodářský rok (období 12 měsíců po sobě jdoucích, které začíná jiným měsícem než je leden),
  • zálohové období –  jedná se o časový úsek mezi dvěma lhůtami pro podání řádného daňového přiznání (např. od 3.4.2013 do 1.4.2014)

Pro stanovení výše a periodicity záloh na dani z příjmů je rozhodující veličinou poslední známá daňová povinnost.

Zálohová povinnost se odvíjí od výše poslední daňové povinnosti následovně:

1. Poslední daňová povinnost 0 – 30 000 Kč

Pokud poslední daňová povinnost nepřesáhne 30 000 Kč, zálohová povinnost nevzniká, daňový subjekt nemá povinnost platit zálohy. Dalšími subjekty, které neplatí zálohy, a to bez ohledu na výši poslední známé daňové povinnosti jsou obce a kraje.

2. Poslední daňová povinnost 30 001 – 150 000 Kč

Výše zálohy činí 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

[div class=“info“]

Příklad: zdaňovací období 2012 daňové přiznání k 2.4.2013, poslední známá daňová povinnost činí 50 000 Kč. Zálohy ve výši 20 000 Kč jsou splatné k 17.6.2013 (15.6. je totiž sobota) a k 16.12.2013 (15.12. je neděle).

[/div]

 

3. Poslední daňová povinnost přesáhne 150 000 Kč 

Záloha činí ¼ poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne třetího, druhá do 15. dne šestého, třetí do 15. dne devátého a čtvrtá do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

 

Fyzické osoby pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti vyloučí příjmy a výdaje podle § 10 ZDP.

Po skončení zdaňovacího období se zaplacené zálohy, splatné v jeho průběhu, započítají na úhradu skutečné výše daně. Pokud dojde k prodlení s placením, na úhradu skutečné výše daně se započtou pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání.

Poplatník, u kterého činí dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků alespoň 50 % z celkového základu daně, nemá povinnost platit zálohy. Pokud tento podíl je v rozmezí 15 % až 49,9 % platí zálohy v poloviční výši. Při podílu menším než 15 % platí zálohy v plné výši.

Jestliže se poslední známá daňová povinnost týkala jen části zdaňovacího období nebo zdaňovacího období kratšího či delšího než 12 měsíců, je poplatník daně z příjmů právnických osob povinen si pro placení záloh dopočítat poslední známou daňovou povinnost tak, jako by se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. Propočet se provede tak, že poslední známá daňová povinnost, týkající se části zdaňovacího období nebo zdaňovacího období kratšího či delšího než 12 měsíců, vydělí se počtem měsíců, za které poplatník pobíral příjmy podléhající dani, a násobí se 12. Tato povinnost se týká pouze právnických osob, pro fyzické osoby není stanovena.

ZDP dále stanoví, že pokud dojde ke změně poslední známé daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období, zálohy do té doby splatné se nemění.

Pokud poplatník ukončil svoji činnost, není dále povinen platit zálohy. Samozřejmostí je povinnost ukončení činnosti oznámit správci daně.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních