Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Daňové přiznání u fyzických osob: jak se připravit?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Daňové přiznání u fyzických osob: jak se připravit?

Daňové přiznání u fyzických osob: jak se připravit?
Jaroslav Veselka
10. 01. 2022
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se13
Daňové přiznání u fyzických osob: jak se připravit?

Obsah

  Od roku 2021 platí z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) řada novinek pro oblast daně z příjmů fyzických osob. Jedná se zejména o zavedení paušální daně, novelu u osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, zavedení stravenkového paušálu u příjmů ze závislé činnosti, změny stanovení základu daně z příjmů, novely u některých nezdanitelných částí základu daně, zavedení klouzavě progresivní sazby daně a změn u některých slev na dani. Pojďme se na jednotlivé oblasti podívat v tomto článku.

  Paušální daň

  V oblasti daně z příjmů fyzických osob patří k nejzásadnější novince pro rok 2021 zavedení takzvané paušální daně. Poplatníkem v paušálním režimu se může stát na základě dobrovolného rozhodnutí pouze taková fyzická osoba, která současně splňuje několik zákonných podmínek.

  K prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období je osoba samostatně výdělečně činná účastna českého pojistného systému z hlediska sociálního a zdravotního pojištění. Dále není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost, s výjimkou identifikované osoby. Rovněž není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti. V neposlední řadě není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

  Další podmínkou je skutečnost, že ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl tento podnikatel příjmy ze samostatné činnosti převyšující částku jednoho milionu korun, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, – příjmy, které nejsou předmětem daně, – a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou daně. Poplatník v paušálním režimu má tedy pouze příjmy ze samostatné činnosti, které jsme si vymezili. Nemá zaměstnání, s výjimkou příjmů, které jsou zdaňovány srážkou daně a rovněž nevykazuje příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy převyšující celkovou částku patnácti tisíc korun.

  A konečně je nutné, aby podnikatel podal v zákonném termínu oznámení o vstupu do paušálního režimu. Je však nutné upozornit na skutečnost, že přechod do paušálního režimu nebo vystoupení z paušálního režimu s sebou může přinášet určité daňové konsekvence a proto je vždy vhodné tyto souvislosti řešit s daňovým poradcem nebo pečlivě nastudovat zákon o daních z příjmů. Pro úplnost uveďme, že daňové aspekty změny uplatňování v systému výdajů a rovněž přechodů do / ze zdaňovacího období s paušální daní, jsou řešeny v ustanovení § 23 odst. 8 ZDP.

  Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí

  V oblasti osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky od daně z příjmů fyzických osob dochází k úpravě podmínky pro situaci nesplnění lhůty dvou let bydliště bezprostředně před prodejem. V takovém případě lze, při splnění dalších zákonných podmínek, osvobození realizovat, pokud jsou peněžní prostředky získané z prodeje rodinného domu nebo jednotky využity na uspokojení vlastní bytové potřeby v průběhu bezprostředně předcházejícího a bezprostředně následujícího zdaňovacího období.

  Je však nutné oznámit správci daně svůj úmysl využít získané prostředky z prodeje na uspokojení vlastní bytové potřeby – a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k přijetí těchto prostředků došlo. Pokud by nebyly poplatníkem podmínky splněny, opět z toho vyplývají určité daňové konsekvence, které je nutné řešit s daňovým poradcem nebo nastudovat v zákoně o daních z příjmů.

  Další novinkou v oblasti daně z příjmů fyzických osob je prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, které nemohou být osvobozeny z titulu bydliště bezprostředně existujícího před prodejem v dané nemovitosti. V takovém případě se lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovité věci prodlužuje z 5 na 10 let. Týká se to však nemovitostí nabytých po 1. 1. 2021.

  Stravenkový paušál

  V oblasti zaměstnání dochází od roku 2021 k zavedení možnosti poskytovat zaměstnancům peněžitý příspěvek zaměstnavatelem na stravování. Mediálně se pro tento zaměstnanecký benefit vžilo označení stravenkový paušál. Na rozdíl od stravenek je stravenkový paušál osvobozen na straně zaměstnance od daně z příjmů jen do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

  Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově účinný náklad bez omezení.

  Připomeňme si, že v případě daňového ošetření „stravenek“ je řešení z hlediska daně z příjmů odlišné. Na straně zaměstnance je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění (stravenek) zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Na straně zaměstnavatele je však nutné z hlediska poskytovaného nepeněžního plnění (stravenek) pro daňovou uznatelnost nákladů (výdajů) splnit řadu podmínek, které jsou uvedeny v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP.

  Základ daně z příjmů, nezdanitelné části základu daně

  Všichni již víme, že od roku 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a základem daně, respektive dílčím základem daně jsou u příjmů ze zaměstnání příjmy ze závislé činnosti, tedy bez navýšení o tzv. povinné pojistné zaměstnavatele, tj. pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení odváděného zaměstnavatelem.

  V oblasti nezdanitelných částí základu daně dochází u fyzických osob ke snížení odpočtu z titulu úroků z hypotečního úvěru a úvěrů ze stavebního spoření z částky 300.000,– na částku 150.000,–. Toto zpřísnění podmínky se vztahuje na obstarání bytové potřeby po 1. 1. 2021.

  Sazba daně a slevy na dani

  V oblasti daňových slev dochází od roku 2021 ke zvýšení základní slevy na poplatníka z částky 24.840,– na částku 27.840,–.

  Připomeňme si, že základní sleva na poplatníka je nepoměrovatelná. To znamená, že není možné ji v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání krátit dle jednotlivých měsíců. Zvláštní ustanovení pro uplatňování této základní slevy na poplatníka existuje pro daňová přiznání za zemřelé osoby, avšak ani v tomto případě nedochází k poměrování této slevy.

  Dlouhé roky byla základní sleva na poplatníka ve stejné výši jako sleva na vyživovaného manžela. Avšak na rozdíl od základní slevy na poplatníka se sleva na vyživovaného manžela od roku 2021 nezvyšuje.

  V případě daňového zvýhodnění na dítě dochází ke zrušení limitu pro maximální daňový bonus.

  Z hlediska výpočtu daně z příjmů fyzických osob dochází ke zrušení solidárního zvýšení daně a zavedení klouzavě progresivní sazby daně. To znamená, že sazba daně činí od roku 2021 v procentuálním vyjádření 15 procent pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy. Tento 48násobek průměrné mzdy pro rok 2021 činí Kč 1.701.168,–.

  Je nutné nezaměňovat pojem „minimální mzda“ a „průměrná mzda“. Oba pojmy jsou z hlediska ZDP používány jako důležité ukazatele pro výpočet nejrůznějších testů. Dle § 21g ZDP se minimální mzdou pro účely tohoto zákona rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy:

  1. účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a
  2. neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.

  Průměrnou mzdou se dle § 21g ZDP pro účely daní z příjmů rozumí průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Zásadní novinkou v oblasti daně z příjmů fyzických osob je přepracování § 7a ZDP a nahrazení tzv. daně stanovené paušální částkou prostřednictvím tzv. paušální daně. Principiálně zůstává filozofie tohoto paragrafu ponechána, jen dochází k úpravě parametrů pro vstup do tohoto režimu a zavedení tzv. poplatníka v paušálním režimu v § 2a ZDP.

  V oblasti osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí dochází ke dvěma novinkám. Je provedeno zpřesnění pro § 4 odst. 1 písm. a ZDP ve vazbě na uspokojení tzv. vlastní bytové potřeby. ZDP zavádí nové ustanovení v § 4b pro bytovou potřebu a jsou upřesněny časové testy pro „uspokojení vlastní bytové potřeby“ a oznámení správci daně o tomto uspokojení.

  V oblasti příjmů ze závislé činnosti je doplněno ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, kdy kromě nepeněžního plnění (například formou stravenek) je možné poskytovat ze strany zaměstnavatele zaměstnancům peněžitý příspěvek (stravenkový paušál), který však vykazuje jiné daňové konsekvence oproti tradičním „stravenkám“.

  Od roku 2021 dochází ke změně ve stanovení dílčího základu daně u příjmů ze závislé činnosti. Za zdanitelnou mzdu již není považována hrubá mzda (po zohlednění daňových zaměstnaneckých benefitů) navýšená o tzv. povinné pojistné zaměstnavatele na veřejném zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nýbrž za zdanitelnou mzdu se považuje hrubá mzda (po zohlednění daňových zaměstnaneckých benefitů).

  Ke zpřísnění dochází u limitu pro uplatnění úroků z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

  Z hlediska uplatnění sazby daně se opět vracíme ke klouzavě progresivní sazbě, kdy jsou v současné době zavedena dvě daňová pásma (15 % a 23 %).

  Rovněž dochází ke zvýšení částky základní slevy na poplatníka a ke zrušení limitu pro uplatnění maximálního daňového bonusu na dítě.

  Nenašli jste, co jste hledali? Přečtěte si další podrobné články o daňovém přiznání.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.