Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně/[Návod] Jak vyplnit daňové přiznání právnických osob za rok 2021

[Návod] Jak vyplnit daňové přiznání právnických osob za rok 2021

[Návod] Jak vyplnit daňové přiznání právnických osob za rok 2021
[Návod] Jak vyplnit daňové přiznání právnických osob za rok 2021

Obsah

  Daňové přiznání z příjmů právnických osob musí podnikatelé na finanční úřad odevzdat v elektronické podobě do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období. Termín se prodlužuje na 6 měsíců, pokud přiznání sestavuje daňový poradce, nebo pokud má právnická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Přečtěte si, co všechno do přiznání musíte uvést a jak ho vyplníte on-line.

  Pro většinu firem na území ČR je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. To znamená, že se řídí základní lhůtou pro podání daňového přiznání do konce března 2022 a v případě prodloužené lhůty do konce června 2022.

  Obchodní společnosti, nejčastěji společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, podléhají zdanění ve výši 19 %. Touto sazbou právnické osoby daní svůj základ daně matematicky zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.

  Pozor – daňové přiznání za právnickou osobu podáváte i v případě, že vykážete nulu nebo daňovou ztrátu.

  Nezapomeňte, že na finanční úřad musíte přiznání odevzdat ve správném formátu xml. K odeslání přiznání použijte datovou schránku, která je právnických osobám zřízena ze zákona.

  Vztahuje se na vás povinnost podat daň z příjmů fyzických osob? Přečtěte si všechny důležité informace ve článku Jak na daňové přiznání fyzických osob za rok 2021. Dozvíte se z něj, jak přiznání vyplníte řádek po řádku a jaké termíny si musíte pohlídat, abyste ho podali včas.

  Vyplnění formuláře řádek po řádku: daň z příjmů právnických osob

  Na novém portálu Moje daně v sekci formuláře vyberte „Daň z příjmů právnických osob – za zdaňovací období roku 2021 a pro části zdaňovacího období roku 2022“.

  Kromě daně z příjmů na portálu vyřešíte také:

  • daň z přidané hodnoty,
  • silniční daň
  • či kontrolní hlášení.

  TIP: Při vyplňování daňového přiznání vám přijdou vhod informace uvedené na webu Finanční správy v sekci právnické osoby a pokyny k vyplnění daňového přiznání za rok 2021.

  Jakmile do interaktivního formuláře zadáte první údaje, formulář s nimi dál počítá sám.

  Záhlaví

  Vyplňte základní údaje o společnosti:

  I. oddíl

  Uveďte základní informace o společnosti:

  • daňové identifikační číslo,
  • název společnosti,
  • případně telefon (nepovinný údaj).

  Doplňte také informace o podepisující osobě.

  Pokud například v obchodním rejstříku figurujete jako jednatel společnosti, vyplňte v tomto oddílu své jméno a příjmení, včetně vztahu ke společnosti.

  II. oddíl

  Nyní se dostáváme k číselným údajům daňového přiznání.

  Řádek č. 10 – obsahuje účetní výsledek hospodaření před zdaněním v celých Kč. Spočítáte ho tak, že sečtěte všechny výnosy (6. účtovou třídu) a odečtěte od nich veškeré náklady (5. účtovou třídu).

  hospodářský výsledek = výnosy − náklady

  (+) zisk

  (−) ztráta

  Jestliže vám vychází číslo:

  • záporné (ztráta), uveďte před částkou znaménko mínus,
  • kladné (zisk), znaménko plus neuvádíte.
  Pozor – řádky č. 20 až 70 nesmí obsahovat záporná čísla, protože zvyšují účetní výsledek hospodaření.

  Řádek č. 40 – slouží k zachycení nedaňových nákladů. Tedy nákladů, které neslouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů z hlediska zákona o daních z příjmů.

  Patří sem například:

  • náklady na reprezentaci a pohoštění,
  • úroky z úvěrů a půjček u spojených osob,
  • nedaňové zaměstnanecké benefity,
  • nedaňový odpis pohledávek,
  • náklady na PHM (pokud používáte paušální výdaj na dopravu).

  Řádek č. 50 – vyčíslete kladný rozdíl účetních a daňových odpisů. Pokud účetní odpisy převyšují daňové, uveďte hodnotu rozdílu na řádku č. 150.

  Řádek č. 61 – použijte jen v případě, že je společnost v likvidaci.

  Pozor – do řádků č. 100 až 170 se uvádějí položky, které snižují účetní výsledek hospodaření. Neuvádějte do nich záporné hodnoty.

  Řádek č. 111 – obsahuje položky snižující výsledky hospodaření – například odvedené pojistné za zaměstnance nebo nákladové a výnosové smluvní sankce.

  Řádek č. 112 – vyčíslete rozpuštění účetních rezerv a opravných položek nebo bezúplatné příjmy použité k dosažené zdanitelných příjmů.

  Řádek č. 120 – na tento řádek uvádíte úhrn příjmů vybíraných podle zvláštní sazby (dividendy, podíly ze zisku, vypořádací a likvidační rozdíly – příjmy zdaněny srážkovou daní).

  Řádek č. 150 – obsahuje hodnotu rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy, pokud daňové převyšují odpisy účetní.

  Pozor – řádky č. 200 až 330 upravují základ daně.

  Řádek č. 201 – se týká komanditních společností. Z celkového základu daně vyčleňte část připadající podle uzavřené smlouvy na komplementáře.

  Řádek č. 210 – obsahuje součet vyňatých příjmů podléhajících zdanění v zahraničí.

  Řádek č. 230 – je určený k odečtu dříve vzniklých daňových ztrát (případně jejich částí). Podmínky pro jejich uplatnění najdete zde. Nezapomeňte při uplatnění ztrát vyplnit přílohu E daňového přiznání.

  Řádky č. 242, 243, 260 – slouží k odpočtu z titulu:

  • výzkumu a vývoje,
  • odborného vzdělávání
  • poskytnutých darů pro veřejně prospěšné účely (dle přílohy G).

  Řádek č. 300 – zde uplatníte slevy na dani (např. při zaměstnávání osob se zdravotním postižením).

  Řádek č. 320 – vyčíslete zápočet daně zaplacené v zahraničí. Jako potvrzení o zápočtu přiložte k daňovému přiznání potvrzení o zaplacené dani.

  Pozor – řádky č. 331 až 360 vyčíslují samostatný základ daně.

  Řádek č. 331 – obsahuje samostatný základ daně zaokrouhlený na celé tisíce korun dolů.

  Řádek č. 340 – určuje celkovou daňovou povinnost.

  Řádek č. 360 – zde uveďte svou poslední známou daňovou povinnost (= údaj, ze kterého se budou po následující zálohové období platit zálohy na daň).

  IV. ODDÍL

  Tento oddíl vyplňujete, jen pokud podáváte dodatečné daňové přiznání.

  V. ODDÍL

  V pátém oddíle vyčíslete, kolik jste zaplatili na zálohách na dani z příjmů v průběhu roku.

  Nezapomeňte na přílohy

  Povinnou přílohou daňového přiznání k dani příjmů právnických osob je i účetní závěrka. Podoba a forma účetní závěrky závisí na tom, jestli daná právnická osoba podléhá, nebo nepodléhá auditu.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zachyťte chyby před odesláním a zaplacením daně

  Jakmile se v interaktivním formuláři proklikáte až do závěrečné sekce, doporučujeme vám spustit „Protokol chyb“. Upozorní vás na případné kritické chyby, které by bránily odeslání tiskopisu na finanční úřad.

  Zkontrolované a vyplněné podklady pro daňové přiznání si jednoduše stáhnete v xml a přes datovou schránku je zašlete na vybrané územní pracoviště finančního úřadu. Stejně tak si můžete daňové přiznání vytisknout a založit do šanonu.

  Výslednou daň finančnímu úřadu pošlete na číslo účtu uvedené v této tabulce. Jestliže vám vznikne nárok na přeplatek v minimální výši 200 Kč, požádejte finanční úřad o jeho vrácení.

  Pokud si na zpracování daňového přiznání sami netroufáte, požádejte o pomoc zkušené daňové poradce ve skupině [iDoklad pozitivní] účetní a podnikatelé – učíme se podnikat.

  Placení záloh v průběhu roku

  Pololetní zálohy se vás týkají, jestliže jste za předcházející rok zaplatili na dani z příjmů více než 30 tisíc, ale méně než 150 tisíc korun. Každá záloha odpovídá 40 % poslední daně z příjmu a je splatná do:

  • 15. června,
  • 15. prosince.

  Čtvrtletní zálohy se vás týkají, pokud jste za předcházející rok zaplatili daň z příjmu vyšší než 150 tisíc korun. Každá splátka se pak rovná ¼ předchozí daně a je splatná do:

  • 15. března,
  • 15. června,
  • 15. září,
  • 15. prosince.

  Pokud v daňovém přiznání právnických osob nepřesáhnete daňovou povinnost 30 000 korun, žádné zálohy v průběhu roku neplatíte.

  TIP: Přečtěte si, jak na daňové přiznání pro rok 2021 krok za krokem.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Nejbližší webináře

  Legislativní novinky pro účetní
  a podnikatele.

  Spokojení nebo zdarma
  Ukázat všechny