Daně/[Návod] Jak vyplnit daňové přiznání právnických osob za rok 2023
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

[Návod] Jak vyplnit daňové přiznání právnických osob za rok 2023

[Návod] Jak vyplnit daňové přiznání právnických osob za rok 2023
Seyfor, a. s.
10. 02. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se14
[Návod] Jak vyplnit daňové přiznání právnických osob za rok 2023

Obsah

  Daňové přiznání z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) musí podnikatelé na finanční úřad odevzdat v elektronické podobě do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období. Termín se prodlužuje na 6 měsíců, pokud přiznání sestavuje daňový poradce, nebo pokud má právnická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Přečtěte si, co všechno do přiznání musíte uvést a jak ho vyplníte on-line.

  Pro většinu firem na území České republiky (dále jen ČR) je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. To znamená, že se řídí základní lhůtou pro podání daňového přiznání do 2. května 2024 (z důvodu, že 1. května připadá na den státem uznaného svátku) a v případě prodloužené lhůty do 1. července 2024.

  Obchodní společnosti, nejčastěji společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, podléhají zdanění ve výši 19 %. Touto sazbou právnické osoby daní svůj základ daně matematicky zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.

  Pozor – daňové přiznání za právnickou osobu podáváte i v případě, že vykážete nulu nebo daňovou ztrátu.

  Nezapomeňte, že na finanční úřad musíte přiznání odevzdat ve správném formátu xml. K odeslání přiznání použijte datovou schránku, která je právnických osobám zřízena ze zákona.

  Vztahuje se na vás povinnost podat daň z příjmů fyzických osob? Přečtěte si všechny důležité informace ve článku Jak na daňové přiznání fyzických osob za rok 2021. Dozvíte se z něj, jak přiznání vyplníte řádek po řádku a jaké termíny si musíte pohlídat, abyste ho podali včas.

  Vyplnění formuláře řádek po řádku: daň z příjmů právnických osob

  Na novém portálu Moje daně v sekci formuláře vyberte „Daň z příjmů právnických osob – za zdaňovací období roku 2022 a pro části zdaňovacího období roku 2023“.

  Kromě daně z příjmů na portálu vyřešíte také:

  • daň z přidané hodnoty,
  • silniční daň
  • či kontrolní hlášení.

  TIP: Při vyplňování daňového přiznání vám přijdou vhod informace uvedené na webu Finanční správy v sekci právnické osoby a pokyny k vyplnění daňového přiznání za rok 2021.

  Jakmile do interaktivního formuláře zadáte první údaje, formulář s nimi dál počítá sám.

  Záhlaví

  Vyplňte základní údaje o společnosti:

  I. oddíl

  Uveďte základní informace o společnosti:

  • daňové identifikační číslo,
  • název společnosti,
  • případně telefon (nepovinný údaj).

  Doplňte také informace o podepisující osobě.

  Pokud například v obchodním rejstříku figurujete jako jednatel společnosti, vyplňte v tomto oddílu své jméno a příjmení, včetně vztahu ke společnosti.

  II. oddíl

  Nyní se dostáváme k číselným údajům daňového přiznání.

  Řádek č. 10 – obsahuje účetní výsledek hospodaření před zdaněním v celých Kč. Spočítáte ho tak, že sečtěte všechny výnosy (6. účtovou třídu) a odečtěte od nich veškeré náklady (5. účtovou třídu) a upravíte o konečné zůstatky (MD, D) účtů účtové skupiny 59.

  hospodářský výsledek = výnosy − náklady(+) zisk

  (−) ztráta

  Jestliže vám vychází číslo:

  • záporné (ztráta), uveďte před částkou znaménko mínus,
  • kladné (zisk), znaménko plus neuvádíte.
  Pozor – řádky č. 20 až 70 nesmí obsahovat záporná čísla, protože zvyšují účetní výsledek hospodaření.

  Řádek č. 40 – slouží k zachycení nedaňových nákladů. Tedy nákladů, které neslouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů z hlediska zákona o daních z příjmů.

  Patří sem například:

  • náklady na reprezentaci a pohoštění,
  • nedaňové zaměstnanecké benefity,
  • nedaňový odpis pohledávek,
  • náklady na PHM a parkovné (pokud používáte paušální výdaj na dopravu).

  Řádek č. 50 – vyčíslete kladný rozdíl účetních a daňových odpisů. Pokud daňové odpisy převyšují účetní, uveďte hodnotu rozdílu na řádku č. 150.

  Řádek č. 61 – použijte jen v případě, že je společnost v likvidaci.

  Pozor – do řádků č. 100 až 170 se uvádějí položky, které snižují účetní výsledek hospodaření. Neuvádějte do nich záporné hodnoty.

  Řádek č. 111 – obsahuje položky snižující základ daně – například odvedené pojistné za zaměstnance nebo nákladové a výnosové smluvní sankce.

  Řádek č. 112 – vyčíslete rozpuštění účetních rezerv a opravných položek nebo bezúplatné příjmy použité k dosažené zdanitelných příjmů.

  Řádek č. 120 – na tento řádek uvádíte úhrn příjmů vybíraných podle zvláštní sazby (dividendy, podíly ze zisku, vypořádací a likvidační rozdíly – příjmy zdaněny srážkovou daní).

  Řádek č. 150 – obsahuje hodnotu rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy, pokud daňové převyšují odpisy účetní.

  Pozor – řádky č. 200 až 330 upravují základ daně.

  Řádek č. 201 – se týká komanditních společností. Z celkového základu daně vyčleňte část připadající podle uzavřené smlouvy na komplementáře.

  Řádek č. 210 – obsahuje součet vyňatých příjmů podléhajících zdanění v zahraničí.

  Řádek č. 230 – je určený k odečtu dříve vzniklých daňových ztrát (případně jejich částí). Podmínky pro jejich uplatnění naleznete zde. Nezapomeňte při uplatnění ztrát vyplnit přílohu E daňového přiznání.

  Řádky č. 242, 243, 260 – slouží k odpočtu z titulu:

  • výzkumu a vývoje,
  • odborného vzdělávání
  • poskytnutých darů pro veřejně prospěšné účely (dle přílohy G).

  Řádek č. 300 – zde uplatníte slevy na dani (např. při zaměstnávání osob se zdravotním postižením).

  Řádek č. 320 – vyčíslete zápočet daně zaplacené v zahraničí. Jako potvrzení o zápočtu přiložte k daňovému přiznání potvrzení o zaplacené dani v zahraničí.

  Pozor – řádky č. 331 až 360 vyčíslují samostatný základ daně.

  Řádek č. 331 – obsahuje samostatný základ daně zaokrouhlený na celé tisíce korun dolů.

  Řádek č. 340 – určuje celkovou daňovou povinnost.

  Řádek č. 360 – zde uveďte svou tzv. poslední známou daň (= údaj, ze kterého se budou po následující zálohové období platit zálohy na daň).

  IV. ODDÍL

  Tento oddíl vyplňujete, jen pokud podáváte dodatečné daňové přiznání.

  V. ODDÍL

  V pátém oddíle vyčíslete, kolik jste zaplatili na zálohách na dani z příjmů v průběhu zdaňovacího období.

  Nezapomeňte na přílohy

  Povinnou přílohou daňového přiznání k DPPO je i účetní závěrka. Podoba a forma účetní závěrky závisí na tom, jestli daná právnická osoba podléhá, nebo nepodléhá auditu.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zachyťte chyby před odesláním a zaplacením daně

  Jakmile se v interaktivním formuláři proklikáte až do závěrečné sekce, doporučujeme vám spustit „Protokol chyb“. Upozorní vás na případné kritické chyby, které by bránily odeslání tiskopisu na finanční úřad.

  Zkontrolované a vyplněné podklady pro daňové přiznání si jednoduše stáhnete ve formátu xml a přes datovou schránku je zašlete na vybrané územní pracoviště finančního úřadu. Stejně tak si můžete daňové přiznání vytisknout a založit do šanonu.

  Výslednou daň finančnímu úřadu pošlete na číslo účtu uvedené v této tabulce. Jestliže vám vznikne nárok na přeplatek v minimální výši 200 Kč, požádejte finanční úřad o jeho vrácení.

  Pokud si na zpracování daňového přiznání sami netroufáte, požádejte o pomoc zkušené daňové poradce ve skupině [iDoklad pozitivní] účetní a podnikatelé – učíme se podnikat.

  Placení záloh v průběhu roku

  Pololetní zálohy se vás týkají, jestliže činí daňová povinnost za předchozí zdaňovací období částku vyšší než 30 000,- Kč, avšak méně než 150 000,- Kč. Každá záloha odpovídá 40 % poslední daně z příjmu a je splatná do:

  • 15. června (pokud je zdaňovací období kalendářní rok),
  • 15. prosince (pokud je zdaňovací období kalendářní rok).

  Čtvrtletní zálohy se vás týkají, jestliže činí daňová povinnost za předchozí zdaňovací období částku vyšší než 150 000,- Kč. Každá splátka se pak rovná ¼ tzv. poslední známé daně a je splatná do:

  • 15. března,
  • 15. června,
  • 15. září,
  • 15. prosince, pokud je zdaňovací období kalendářní rok.

  Pokud v daňovém přiznání k DPPO nepřesáhnete tzv. poslední známou daň ve výši 30 000,- Kč, žádné zálohy v následujícím zálohovém období neplatíte.

  Nenašli jste, co jste hledali? Přečtěte si další podrobné články o daňovém přiznání.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních