Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů

Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů
Seyfor, a. s.
02. 11. 2011
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se3
Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů
Toto téma bylo legislativně upraveno. Aktuální informace naleznete v článku Návod: jak na daňové přiznání krok za krokem

S blížícím se koncem kalendářního roku nebude na škodu, připomenout si podmínky, za kterých vzniká povinnost, podat daňové přiznání. Diametrálně se tyto podmínky liší u fyzických a právnických osob.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V obecné rovině řeší povinnost podávat daňové tvrzení – tzn. daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování – daňový řád. Zákon o dani z příjmů (dále jen „ZDP“) je speciálním zákonem ve vztahu k daňovému řádu a proto ustanovení ZDP mají přednost před daňovým řádem. ZDP obsahuje ustanovení, která blíže specifikují podmínky pro vznik povinnosti podávat daňová přiznání (dále jen „DP“) k dani z příjmů. Podmínky se liší podle toho, zda je poplatníkem fyzická či právnická osoba.

I. Poplatník – vznik povinnosti podat přiznání fyzické osoby

DP je povinen podat:

 • poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, sice nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu,
 • poplatník, který není českým daňovým rezidentem (tj. osoba, která nemá na území ČR bydliště a ani se v ČR obvykle nezdržuje) a který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst 1 písm. b) až e) (tzn. slevy na manželku, sleva z důvodu invalidity, z důvodu držení průkazu ZTP/P), nebo daňový zvýhodnění (tzn. sleva na děti) a nebo nezdanitelnou část základu daně (např. dary, úroky z úvěrů na bydlení),
 • poplatník, který obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch (jedná se příjmy vyplacené až po 31.1. následujícího roku, kterého se týkaly),
 • poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, které uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraniční za podmínek uvedených v § 15 odst. 1.

DP není povinen podat:

 • poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně za podmínky, že u všech těchto plátů daně na příslušné období podepsal daňové prohlášení a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč,
 • poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou z důvodu vyloučení dvojího zdanění vyjmuty ze zdanění.

II. Poplatník – vznik povinnosti podat přiznání právnické osoby

Obecné pravidlo nám říká, že právnické osoby podávají DP i v případě, že je vykázán základ daně z příjmů ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta.

DP je povinen podat>

 • za období předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva, za které nebylo dosud daňové přiznání podání, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
 • za období předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní společnost nebo družstvo a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno,
 • za období předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno,
 • za období předcházející dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného do obchodního rejstříku (dále jen „zapsané sídlo“) z území České republiky,
 • za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování, za které dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodný den posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku investiční společnosti, která splývající nebo slučovaný fond obhospodařuje,
 • za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu, není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu.

DP za obodbí výše uvedená se podává nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den

a) rozhodnutí valné hromady nebo společníků anebo členské schůze družstva o fúzi nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva, není-li rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,

b) předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní společnost nebo družstvo a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost,

c) předcházející prvnímu dni hospodářského roku nebo kalendářního roku, a to při změně účetního období,

d) předcházející dni přemístění zapsaného sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti z území České republiky,

e) předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování,

f) který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li rozhodný den splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu.

Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se DP ve lhůtě a za podmínek pro podání DP za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.

DP není povinen podat:

 • poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby a nebo nemá povinnost uplatni postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 9; poplatník nemá povinnost sdělit skutečnost, že mu nevznikla povinnost podat DP správci daně,
 • poplatník, který je veřejnou obchodní společností,
 • zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.