Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Které příjmy jsou a naopak nejsou předmětem daně z příjmů
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Které příjmy jsou a naopak nejsou předmětem daně z příjmů

Seyfor, a. s.
28. 02. 2016
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se7

S přicházejícím měsícem březnem budou mnozí z nás řešit problematiku zpracování daňových přiznání k dani z příjmů jak fyzických, tak právnických osob. Při zpracování daňového přiznání je nutné v prvé řadě vyřešit otázku, zda daný příjem je vůbec předmětem daně.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V praxi je vcelku běžné, že není činěn rozdíl mezi příjmem, který není předmětem daně z příjmů a příjmem, který je předmětem daně z příjmů, ale je od této daně osvobozen. Nerozlišování těchto pojmů může mít například fatální dopad při aplikaci § 38v zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), podle kterého musí být finančnímu úřadu hlášeny příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud jejich výše přesáhne částku 5 milionů Kč nebo při aplikaci daně silniční u neziskových subjektů.

V článku uvedené definice jednotlivých příjmů je nutno chápat pouze jako „orientační“ definice. Níže zmíněné příjmy je samozřejmě nutné podrobit pečlivému rozboru, zda mají atributy požadované ZDP.

I. Fyzické osoby

A) Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů

ZDP stanoví, že předmětem daně z příjmů jsou tyto příjmy:

 1. příjmy ze závislé činnosti,
 2. příjmy ze samostatné činnosti,
 3. příjmy z kapitálového majetku,
 4. příjmy z nájmu,
 5. ostatní příjmy.

Pro námi řešenou problematiku je důležité si uvědomit, že příjem může být peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. Nepeněžní příjem se oceňuje podle zákona o oceňování majetku. Pokud nepeněžní příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu neurčitou, život člověka nebo dobu delší než 5 let, tak se oceňuje ve výši pětinásobku hodnoty ročního plnění.

B) Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů

Předmětem daně z příjmů nejsou:

 1. příjmy získané (i) nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby a (ii) vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,
 2. úvěry nebo zápůjčky s výjimkou
  1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena,
  2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka,
 3. příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 4. příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit,
 5. příjem plynoucí českému rezidentovi, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo českému nerezidentovi, který vypomáhá s domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair),
 6. příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti,
 7. příjem z
  1. vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci podle velikosti spoluvlastnických podílů,
  2. výměny pozemků při pozemkových úpravách podle zákona upravujícího pozemkové úpravy, s výjimkou části pozemku, který je stavbou,
 8. částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny,
 9. příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem.

II. Právnické osoby

A) Obecná právní úprava

Obecně platí, že předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.

Dále ZDP v § 18 stanoví, že předmětem daně nejsou:

 1. příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 2. u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě,
 3. příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů,
 4. příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit,
 5. příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě např. pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 6. příjmy společenství vlastníků jednotek z (i) dotací, (ii) příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, (iii) úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.

B) Veřejně prospěšní poplatníci

ZDP stanoví, že předmětem daně je vždy příjem:

 • z reklamy,
 • z členského příspěvku
 • v podobě úroku,
 • z nájemného s výjimkou státního majetku.

U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně

 1. příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
 2. dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
 3. podpora od Vinařského fondu,
 4. výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,
 5. úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
  1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,
  2. nájem a prodej státního majetku,
 6. příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Další speciální ustanovení ZDP říká, že s výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, který je

 1. veřejnou vysokou školou,
 2. veřejnou výzkumnou institucí,
 3. poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby,
 4. obecně prospěšnou společností,
 5. ústavem.

C) Zvláštní úprava u osobních obchodních společností a jejich společníků

U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nich je daň vybírána zvláštní sazbou daně. U společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti jsou předmětem také příjmy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních