Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z přidané hodnoty/Uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží

Uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží

Uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží
Uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží

Začátkem ledna byla zveřejněna informace Generálního finančního ředitelství k problematice přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží z pohledu daně z přidané hodnoty.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo informaci pod č. j. 103102/17/7100-20116-050701 (dále jen „Informace“) jako reakci na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve věci C-288/16 L. Č., ve kterém šlo o posouzení, zda služby vážící se na vývoz zboží jsou od DPH osvobozeny či nikoliv.

Jak z Informace vyplývá, bude finanční správa aplikovat jednotný dále uvedený postup k výkladu § 69 zákona o dani z přidané hodnoty od 1. března 2018.

I. Rozsudek SDEU

Ve zkoumaném případě byly poskytovány služby vztahující se k vývozu zboží subdodavatelem, který tyto služby od DPH osvobodil. Podle SDEU nebylo pochyb o tom, že se sice jedná o služby spojené s vývozem, ale nebyla naplněna podmínka uvedená v čl. 146 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2016/112/ES – musí se jednat o přímou vazbu na vývoz nebo dovoz zboží.

SDEU vyložil v rozsudku přímou vazbu na vývoz nebo dovoz zboží následovně:

„existence přímé vazby implikuje nejen to, že poskytnutí dotyčných služeb svým předmětem přispívá ke skutečné realizaci vývozu nebo dovozu, nýbrž i to, že tyto služby jsou poskytnuty přímo, podle konkrétního případu, vývozci, dovozci nebo příjemci zboží uvedeného v tomto ustanovení.“

Vzhledem k tomu, že poskytovatel služeb vázaných na vývoz neměl smluvní vztah přímo s vývozcem zboží, neboť byl v pozici subdodavatele, není možné takové služby od DPH osvobodit!

II. Informace – podmínky osvobození u vývozu

GFŘ v Informaci vychází ze závěru učiněného v rozsudku SDEU a konstatuje, že aby se jednalo o služby od DPH osvobozené, musí být splněny dvě podmínky:

  1. Objektivně se jedná o služby vázané na vývoz (podmínka vazby) a
  2. Služby musí být poskytnuty přímo (podmínka způsobu vazby).

Pro osvobození je nezbytné, aby byl smluvní vztah přímo mezi poskytovatelem služeb a vývozcem, dovozcem, odesílatelem či příjemcem zboží. Pokud tento přímý vztah chybí – z důvodu existence „mezičlánku“ – nelze dané služby od DPH osvobodit.

III. Informace – podmínky osvobození u dovozu

Obdobný závěr, který je v Informaci uveden u služeb vztahujících se k vývozu, je taktéž učiněn u služeb vážících se k dovozu – pro osvobození od DPH je opět potřeba splnit obě podmínky – podmínka vazby a podmínka způsobu vazby.

Do jisté míry může působit nejednoznačně následující závěrečná pasáž Informace:

Upozorňujeme, že nadále však zůstává osvobození od daně při poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží podle § 69 odst. 2 zákona o DPH, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet, a to bez nutnosti přímé vazby, tj. smluvního vztahu mezi poskytovatelem a dovozcem nebo příjemcem zboží. Osvobození od daně podle § 69 odst. 2 zákona o DPH se rovněž uplatní u poskytnuté služby subdodavatelem v předchozím stádiu, je-li hodnota služby od dodavatele zahrnuta do základu daně při dovozu zboží na posledním obchodním stupni takové služby, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.“

Konkrétně mám na mysli tuto pasáž citovaného ustanovení: „je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží“. Má tedy poskytovatel v pozici subdodavatele povinnost tuto podmínku zkoumat? A má vůbec reálnou možnost se k informaci, zda hodnota služby byla u dovozce součástí základu daně při dovozu?

Zřejmě si budeme muset při hledání odpovědi pomoci důvodovou zprávou k zákonu č. 170/2017 Sb., který mimo jiné novelizoval právě § 69 ZDPH s účinností od 1. 7.2017:

„Osoba, která uskutečňuje přepravu zboží nebo služby přímo vázané na dovoz zboží není povinna dokazovat, že dovozce zboží zahrne tuto přepravu zboží do základu daně při dovozu zboží.“

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank