Daně / Daň z příjmů právnických osob/Infoservis: Informace GFŘ k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Informace GFŘ k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA

Seyfor, a. s.
23. 09. 2012
Doba čtení16 minut čtení
Líbilo se25

Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informaci, ve které jsou řešeny některé otázky týkající se zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví v oblasti DPH.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

[toc depth=“2″]

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo k problematice stavebních prací zatříděných do oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA, u nichž z pohledu DPH dochází k přenesení daňové povinnosti na odběratele služby, v minulosti již několik informací, stanovisek a odpovědí.

Informace vychází z praktických zkušeností vyplývajících z dotazů daňových subjektů. Jako jedny z nejproblematičtějších se jeví případy prací, které mohou svým charakterem patřit jak do oddílu 43 tak do oddílu 33 klasifikace CZ-CPA. Výsledek zatřídění je pro účely aplikace zákona o DPH fatální. Zatímco práce patřící do oddílu 43 podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, práce (činnosti) z oddílu 33 nikoliv. Jedná se o práce typu instalace, opravy či údržba různých zařízení pevně spojených s budovou.

[div class=“info“]

Hledáte více informací o přenesené daňové povinnosti? Zkuste:

[/div]

Informace GFŘ je členěna do tří částí – (i) obecné zásady pro zatřídění dle CZ-CPA, (ii) zásady pro aplikaci § 92e ZDPH a (iii) konkrétní příklady zatřídění stavebních prací.

 

Obecné zásady pro zatřídění do klasifikace CZ-CPA z pohledu režimu přenesení daňové povinnosti na DPH

Instalace zařízení, která tvoří nedílnou součást budovy nebo podobné struktury a zároveň zajišťují funkčnost dané budovy či podobné struktury, jsou zařazeny do některého z oddílů 41 až 43 CZ-CPA, jestliže nejsou z těchto oddílů explicitně vyloučeny.

 • Instalace zařízení, která jsou připevněna k budově nebo podobné struktuře, jsou zařazeny do některého z oddílů 41 až 43 CZ-CPA, jestliže se nejedná o instalaci zařízení (resp. strojů) explicitně uvedených v oddílu 33 CZ-CPA. (Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n. (33.20.29) zahrnuje instalace takových strojů a zařízení, které jsou vymezeny jako zboží kódem 28.2 CZ-CPA).
 • Všechny příslušné opravy a údržba zařízení, které je nedílnou součástí budovy či podobné struktury (pevné připojení ke stavbě), představují svým charakterem stavební a montážní práce (s výjimkou drobných oprav a údržby prováděných v rámci „správcovské“ činnosti či komplexního úklidu – kódy 81.10.10 a 81.21.10) uvedené jako takové v oddílech 41 až 43. Považují se za stavební a montážní práce, na které se vztahuje ustanovení § 92e zákona o DPH, pokud daná oprava či údržba není explicitně uvedena v jiných kódech CZ- CPA, zejména v některé ze tříd 33.11 až 33.14,33.19 a 95.22. (Opravy a údržba ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení jinde neuvedených (33.12.19) jsou vymezeny jako zboží kódem 28.29).
 • Pokud je oprava nebo údržba zařízení pevně připojeného ke stavbě zatříděna do některého z kódů mimo oddíly 41 až 43 (zejména v 33.11 až 33.14, 33.19, 81.10.10, 81.21.10 nebo 95.22), nedochází při jejich poskytnutí k přenesení povinnosti přiznat daň na příjemce, i když se jeví zařízení jako součást stavby!

Závěry výše uvedené podpůrně vychází mj. ze srovnání klasifikací CZ-CPA a CZ-NACE. Klasifikace CZ-NACE, používaná pro zatřídění jednotlivých ekonomických činností, má až po úroveň tříd stejná kritéria pro zatřídění a tomu odpovídající kódy jako klasifikace CZ-CPA.

Z vysvětlivek uvedených na začátku oddílu 43 klasifikace CZ-NACE je možno stanovit, co lze pod kód 43 CZ-CPA zařadit:

„Do tohoto oddílu se také zatřiďují jakékoli instalační práce, díky kterým lze zajistit funkčnost stavby. Tyto činnosti jsou většinou prováděny na staveništi (i když některé přípravné práce lze provádět v dílně). Patří sem instalace plynu, vodovodů, odpadů, systémů vytápění, větrání a klimatizace, antén, bezpečnostních zařízení a ostatních elektrických zařízení, požárních sprinklerů, výtahů, pojízdných schodišť atd. Dále sem patří provádění izolací proti vodě, tepelné a protihlukové izolace, plechařské práce, instalace chladicích zařízení, instalace osvětlení a signalizačních zařízení pro komunikace, železnice, letiště, přístavy atd.“

„Dokončovací práce zahrnují činnosti potřebné pro dokončení budovy. Jsou to sklenářské práce, práce s omítkami, malířské práce, pokládání podlahových krytin (dlaždic, parket, koberců atd.) nebo obkládání stěn (kachlíky, tapetování atd.), broušení podlah, tesařské a truhlářské práce, akustické práce, vnější čištění fasády atd.“

„Oddíl rovněž zahrnuje příslušné opravy.“

GFŘ zmiňuje některé kódy, pro čtenáře uvádím jejich slovní popis:

 • 28.2 – Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení, vč. subdodavatelských prací
 • 33.11 – Opravy a údržba kovodělných výrobků
 • 33.12 – Opravy a údržba strojů
 • 33.13 – Opravy a údržba elektronických a optických zařízení
 • 33.14 – Opravy a údržba elektrických zařízení
 • 33.19 – Opravy a údržba ostatních zařízení
 • 33.20.29 – Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.
 • 81.10.10 – Kombinované pomocné služby
 • 81.21.10 – Všeobecný úklid budov
 • 95.22 – Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

 

Zásady při aplikaci § 92e zákona o DPH

Aplikační zásady podle GFŘ:

 • pro uplatnění daňového režimu je vždy rozhodující skutečný obsah poskytovaného plnění,
 • je-li poskytováno hlavní plnění v zatřídění 41 až 43 CZ-CPA, pak se režim dle § 92e ZDPH uplatní také na vedlejší plnění,
 • naopak pokud je poskytováno plnění, jehož hlavní služba nespadá do 41 až 43 CZ-CPA, pak i ostatní (vedlejší) služby spadající do 41 až 43 CZ-CPA nepodléhají režimu § 92e ZPDH,
 • posouzení daňového režimu u subdodavatele musí být aplikováno na konkrétní službu a není rozhodující režim, který bude aplikován u následného odběratele,
 • pokud je uzavřen závazkový vztah na více hlavních služeb (služby spolu nesouvisí), pak musí být daňový režim určen pro každou hlavní službu samostatně,
 • služba, která je součástí hlavní služby, tedy služba vedlejší, představuje nikoliv účel sám o sobě, nýbrž prostředek k užívání hlavní služby poskytovatele za nevýhodnějších podmínek; služba hlavní je službou dominantní.

GFŘ v závěru informace konstatuje, že pokud plátci doposud postupovali v dobré víře – jak poskytovatel služby, tak příjemce a nedošlo ke zkrácení státního rozpočtu – a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu se závěry učiněnými v informaci, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy!

Tento závěr GFŘ lze samozřejmě považovat za pozitivní, nicméně rozhodně ho nelze vykládat tak, že se vztahuje na celé ustanovení § 92e ZDPH, ale pouze na výše diskutované a z hlediska zatřídění problematické práce typu instalací, oprav a údržby různých zařízení pevně spojených s budovami.

 

Konkrétní případy zatřídění

Plnění, která patří do 41 až 43 CZ-CPA

 1. Pronájem lešení zahrnující jeho postavení a demontáž (CZ-CPA 43)
  Pronájem lešení s montáží a demontáží je stavební práce sama o sobě a nezáleží, kde montáž či demontáž lešení probíhá. Kód CZ-CPA 43.99.20 obsahuje i samostatnou stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin. Pracovní plošina zde není chápána ve smyslu mobilní pracovní plošiny na autě.
 2. Pronájem bednění, pažících boxů – bude-li poskytnut včetně montáže (CZ-CPA 43)
 3. Pokládání optických kabelů (CZ-CPA 42, 43)
 4. Uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci instalace topení (CZ-CPA 43)
  Jedná se o službu spuštění nebo vyřazení kotle z provozu poskytnuté v rámci instalace topení, tedy jedná se o službu, která je součástí služby instalace topení a sleduje tak daňový režim této /hlavní/ služby.
 5. Dodání a montáž okenních žaluzií (CZ-CPA 43)
  Při samostatné výměně plátů vertikálních žaluzií (CZ-CPA 95) nejde o stavební práci v režimu přenesení daňové povinnosti.
 6. Dodání hasicího přístroje s montáží (CZ-CPA 43)
  V režimu přenesení daňové povinnosti je dodání hasicího přístroje s montáží, kde je montáž chápana tak, že je pevně k budově přidělán držák na hasicí přístroj. Pouhá výměna hasicího přístroje bez instalace držáku k budově v režimu přenesení daňové povinnosti není.
 7. Instalace/oprava vodovodní baterie v budově (CZ-CPA 43)
 8. Instalace plynových nebo el. domácích spotřebičů (CZ-CPA 43)
  Je tím chápána např. instalace karmy, která je v režimu přenesení daňové povinnosti.
  V režimu přenesení daňové povinnosti není instalace plynového sporáku (volně stojícího), lze sem zařadit pouze vestavěné spotřebiče v kuchyňské lince.
 9. Oprava automatických dveří obchodních domů, výrobních hal, skladů apod. (součástí opravy je výměna dveřních motorů) (CZ-CPA 43)
  V kódu 43 jsou opravy jako takové (platí i pro závory). Samostatná oprava elektromotoru (tj. pohonu dveří) není stavební prací.
 10. Výstavba exteriérů při filmování (CZ-CPA 43)
 11. Instalace/ opravy plynových zářičů pro vytápění průmyslových objektů (CZ-CPA 43)
  Jako nedílná součást stavby pro vytápění objektu
 12. Instalace integrovaných regálů ve skladu (CZ-CPA 43)
  Musí být zajištěná dostatečná integrita regálu se stavbou – pouhé přišroubování ke zdi z důvodu zabezpečení regálu proti pádu, není dostačující pro učinění závěru, že jde o integrované regály.
 13. Instalace mobilní buňky (CZ-CPA 43)

 

Plnění, které mohou být podle charakteru stavební práce zařazené v kódu CZ-CPA 41 až 43 nebo se o stavební práce nejedná

 1. Průmyslová klimatizace, průmyslové kotle atd.
  Sub-kategorie 43.22.12 CZ-CPA Instalace topení, ventilace a klimatizace zahrnuje mj. instalace klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody, včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací.
  Nezahrnuje naopak instalace, opravy a údržbu průmyslových klimatizačních a chladících zařízení. Tyto spadají do subkategorií 33.12.18 (Opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení) nebo 33.20.29 (Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.).
  Kritériem pro posouzení, zda na instalaci klimatizace dopadá režim přenesení daňové povinnosti, je účel jejího použití či využití. Pokud je klimatizace instalována pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody, bude zdaňována odběratelem v režimu přenesení daňové povinnosti, protože je to výslovně uvedeno ve vysvětlivkách k sub-kategorii 43.22.12, a to bez ohledu na její technické parametry.
  Kromě těchto konkrétně vyjmenovaných účelů použití podléhají režimu přenesení daňové povinnosti také jiné klimatizace, které nelze označit za klimatizace průmyslové, např. klimatizace zdravotně hygienické (komfortní), vytvářející optimální stav mikroklimatu pro pobyt lidí.
  Pro posouzení, zda se jedná o klimatizaci průmyslovou, která je dle vysvětlivek ze sub-kategorie 43.22.12 vyloučena a nepodléhá tedy režimu přenesení daňové povinnosti, je rozhodující, zda se jedná o klimatizaci nezbytnou pro provoz zařízení (zejména průmyslového, ale nemusí jít výslovně o průmyslový provoz, většinou je součástí technologického zařízení, má vliv na kvalitu výroby, snižování výrobních nákladů nebo přímo podmiňuje funkci zařízení). „Průmyslový“ je zde tedy rozuměno pro výrobní účely, nikoli primárně pro budovu jako takovou a pobyt lidí v ní.
  Stejná kritéria jako při určování druhu klimatizace je pak nutno použít i pro určování průmyslových kotlů atp., tedy rozhodujícím kritériem musí být účel využití. Kotle zajišťující vytápění pro potřeby lidí, jejich obydlí a jiných odpovídajících stavebních objektů (školy, nemocnice, administrativní budovy atd.), nelze tedy pokládat za kotle průmyslové.
 2. Pronájem plošiny s obsluhou pro činnosti uvedené v sekci F (CZ-CPA 43)
  Pronájem plošiny s obsluhou je v režimu přenesení daňové povinnosti pouze tehdy, pokud se služba vztahuje ke stavební práci uvedené v sekci F CZ-CPA. O stavební práci nepůjde při pronájmu plošiny např. pro zábavní akci. Samostatný pronájem bez obsluhy není také v režimu přenesení daňové povinnosti (CZ-CPA 77).
 3. Výměna čidla bezpečnostního systému stavby (CZ-CPA 80/43)
  Je-li provedena výměna čidla, která spočívá ve vyjmutí čidla a zaklapnutí nového čidla do patky, nejedná se o stavební práci a režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní. Pokud půjde o výměnu čidla, kdy je nutno provést demontáž a následnou montáž předmětného zařízení (chápáno jako instalační zákrok do rozvodného systému), pak se jedná o stavební práci v režimu přenesení daňové povinnosti.
 4. Oprava FTV panelu (CZ-CPA 26/43)
  Pokud se jedná o tzv. „generální opravu“ patří tato činnost do kategorie výroby zboží. Je-li předmětem závazkového vztahu oprava FTV panelu výměnným způsobem (reinstalace panelu), pak se o režim přenesení daňové povinnosti jedná.
 5. Montáž pojezdových kolejnic na záclony (CZ-CPA 43/95)
  Jedná-li se o přišroubování pojezdových kolejnic do stropu, půjde o stavební práci. Jedná-li se o nasazení pojezdové kolejnice na garnyže, jedná se o drobnou práci zařazenou v oddílu 95 CZ-CPA.

 

Plnění, která nejsou stavební prací zařazenou v kódu CZ CPA 41 až 43

 1. Výměna žárovky na nemovitosti (CZ-CPA 81)
  Samotná výměna žárovky, výbojky i světla elektrického osvětlení není v režimu přenesení daňové povinnosti, a to jak v místnosti, v obchodě, na hale nebo u pouličního osvětlení.
 2. Pronájem bednění, pažících boxů bez montáže (CZ CPA 77)
 3. Pravidelná údržba silnic – posyp štěrkem, solí (CZ CPA 81)
  Pravidelná údržba silnic (posyp štěrkem, solí) – nejedná se o stavební práci, neboť hlavním smyslem této údržby je udržení sjízdnosti silnice, nikoliv údržba samotné stavby (silnice) pro účely prodloužení její životnosti apod. Vysvětlivku u kódu CZ-CPA 42.11.20 „údržba a opravy silnic“ je třeba chápat jako údržbu a opravy stavby, nikoliv úklidovou službu.
 4. Servis – prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu (CZ-CPA 71)
  Jedná se o samostatnou službu ověření funkčnosti kotle a jeho spuštění (uvedení) do provozu.
 5. Údržba bezpečnostních systémů (CZ-CPA 80)
 6. Servis a údržba dveřních zavíračů v rámci stavebního objektu (CZ-CPA 81)
  Jedná se o servis a údržbu dveřních zavíračů, která je vykonávána v rámci správcovské údržby,
 7. Oprava dveřního zavírače (jako takového) u dveří zabudovaných ve stavbě (CZ-CPA 95)
  Jde o změnu v položce 34 v tabulce GFŘ uvedené na webu GFŘ.
  Zařazení uvedené opravy do oddílu CZ-CPA 95 představuje výkladový posun, dosavadní postupy podle předchozího výkladu nebudou v tomto ohledu zpochybňovány.
 8. Oprava zámku u dveří (výměna vložky FAB) (CZ-CPA 95)
  Samotná výměna vložky FAB je zámečnická práce, která není v režimu přenesení daňové povinnosti.
 9. Vymezení třídy 81.10 – je-li na ni odkaz v jiné třídě, ale pokud jde jen o jednu pomocnou službu
  Pokud je samostatně poskytována služba drobných oprav a údržby, nelze ji zatřídit do kódu 81.10.10, ale je možno zatřídit do kódu 81.21.10.
 10. Oprava turbíny (CZ-CPA 33)
 11. Opravy domácích plynových spotřebičů a elektrospotřebičů (CZ-CPA 95)
  Samostatné opravy plynových spotřebičů a elektrospotřebičů nejsou v režimu přenesení daňové povinnosti za předpokladu, že není oprava spotřebiče prováděna výměnným způsobem.
 12. Instalace potrubní pošty, v bankách, nákupních centrech atd. (CZ-CPA 33)
  Z pohledu zatřídění do CZ CPA a návazně posouzení režimu přenesení daňové povinnosti na DPH je potrubní pošta zařazena v kódu CZ CPA 28.22.17 a její instalace je zařazena v kódu CZ CPA 33.20.29
  Režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní ani při instalaci a ani při případných opravách. Jde o výkladový posun.
 13. Dodávka díla- chladících a mrazících „boxů“ (izolovaných místností včetně technologie) (CZ-CPA 33)
  Zařazení uvedených mrazících boxů včetně technologie do oddílu 33 CZ-CPA představuje výkladový posun, dosavadní postupy podle předchozích výkladů nebudou v tomto ohledu zpochybňovány.
 14. Instalace náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregátů) (CZ-CPA 33)
 15. Lepení reklam na stěny (CZ-CPA 73)
  Instalace firemních štítů (pružných materiálů) nade dveře, tedy i na výlohy (43.33.29) je v režimu přenesení daňové povinnosti. Rovněž umisťování reklamních ploch na budovy – nebo na stavbě je stavební prací.
  Instalace nejrůznějších konstrukcí, panelů pro potřeby reklamy patří do CZ-CPA 43, ale vlastní polepování různých ploch (výkladní skříně, plakátovací stěny, billboardy atd.) reklamou, pokud je poskytováno samostatně patří do CZ-CPA 73.11. a proto se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní.
 16. Stavba prodejních stánků (farmářské trhy, na Velikonoce, na Vánoce atd.) (CZ-CPA 82)
  Jako jiné podpůrné služby pro podnikání (CZ-CPA 82.99.19).
  Nebo CZ-CPA 77 Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j.n. (CZ CPA 77.39.19).

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních