Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů právnických osob/Do konce října lze ještě požádat správce daně o změnu zdaňovacího období

Do konce října lze ještě požádat správce daně o změnu zdaňovacího období

Do konce října lze ještě požádat správce daně o změnu zdaňovacího období

Již jen do konce října mohou plátci daně z přidané hodnoty, kteří byli k DPH zaregistrováni v letošním roce a mají tedy měsíční zdaňovací období, podat žádost správci daně ohledně změny zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní od následujícího kalendářního roku.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Při určování zdaňovacího období pro účely DPH platí obecná zásada, že zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Zákon o DPH (dále jen „ZDPH“) stanoví, že se při splnění určitých podmínek může plátce rozhodnout pro změnu zdaňovacího období na kalendářní čtvrtletí.

Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí, za těchto podmínek:

  • jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč,
  • není nespolehlivým plátcem,
  • není skupinou a
  • změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

Samotné rozhodnutí o změně zdaňovacího období plátce realizuje v rámci daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku, který předchází kalendářnímu roku změny zdaňovacího období. Pokud by se tedy plátce rozhodl, že od roku 2014 bude mít čtvrtletní zdaňovací období, musí svoji vůli vyjádřit v přiznání za prosinec 2013 a to do konce ledna 2014.

Plátce, který byl v daném kalendářním roce registrován, nemůže změnu zdaňovacího období provést v roce registrace, ani v bezprostředně následujícím kalendářním roce. Dále však ZDPH uvádí:

„Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok“.

Do konce měsíce října by tedy plátci registrovaní v letošním roce měli podat žádost o změnu zdaňovacího období na kalendářní čtvrtletí od roku 2014. Tato žádost je současně považována za oznámení změny zdaňovacího období správci daně.

Je otázkou, jak budou správce daně, kteří budou o žádostech rozhodovat, vykládáno spojení „z důvodů hodných zvláštního zřetele“. Výše citované ustanovení je totiž v ZDPH teprve od letošního roku, takže žádné zkušenosti s jeho aplikací v praxi nemáme. Určitě bude zajímavé sledovat, jak si správní praxe s pojmem „důvody hodných zvláštního zřetele“ poradí.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny